Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii

GMINA LIMANOWA ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LIMANOWA
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  REGON: 491892363
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalimanowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 (część 1) - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać w szczególności: budowa/przebudowa obiektu szkolnego, zjazd z dróg publicznych,dostawę oraz montaż i uruchomienie wyposażenia wzniesionego obiektu,zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem niezbędnych rozbiórek itp.Zadanie nr 2 (część 2) - Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać w szczególności: budowa/przebudowa obiektu szkolnego, zjazd z dróg publicznych, dostawę oraz montaż i uruchomienie wyposażenia wzniesionego obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem niezbędnych rozbiórek itpZadanie nr 3 (część 3) - Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać w szczególności: instalacje fotowoltaiczne dla 15 budynków szkolnych, roboty towarzyszące według opracowanej dokumentacjZadanie nr 4 (część 4) - Wykonanie modernizacji i uruchomienie kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać w szczególności: kompleksową modernizację kotłowni w 3 budynkach szkolnych wraz z ich uruchomieniemZadanie nr 5 (część 5) - Wykonanie modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykonać w szczególności: prace modernizacyjno-remontowe polegające głównie na wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu termoizolacji w budynkach szkolnych wraz z robotami towarzyszącymi według opracowanej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:1) Zadanie nr 1 – 49.580,00 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 )2) Zadanie nr 2 – 120.820,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100 )3) Zadanie nr 3 – 41.320,00 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 )4) Zadanie nr 4 – 4.430,00 PLN (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/1005) Zadanie nr 5 – 21.090,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/1002. Łączna kwota wadium na wszystkie zadania częściowe wynosi: 237.240,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100).3. Szczegółowy opis prawidłowego wniesienia wadium znajduje się w Rozdziale XI SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:3.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna ubezpieczenia nie mniejszą niż:- w zakresie Zadania nr 1 (część 1) - 2 000 000,00 zł- w zakresie Zadania nr 2 (część 2) - 2 000 000,00 zł- w zakresie Zadania nr 3 (część 3) - 1 000 000,00 zł- w zakresie Zadania nr 4 (część 4) - 1 000 000,00 zł- w zakresie Zadania nr 5 (część 5) - 1 000 000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:a) dla Zadania 1 i 2 (Część 1 i Część 2):jedną (1) robotę budowlaną polegającą co najmniej na budowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 1000 m2 każda (musi to być min. 1000m2 nowej powierzchni użytkowej w przypadku rozbudowy lub nadbudowy) oraz wykonał co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegającą co najmniej na budowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o całkowitej wartości minimum 1 500 000zł brutto każda,b) dla Zadania 3 (Część 3):trzydzieści (30) robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy dla pojedynczej instalacji 40 kWp wykonanych dla obiektów użyteczności publicznej,c) dla Zadania 4 (Część 4):dziesięć (10) robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu kotłowni gazowych o minimalnej mocy zainstalowanego kondensacyjnego kotła gazowego 140 kW wykonanych w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonaniu co najmniej trzech (3) kotłowni gazowych z zastosowaniem dodatkowej pompy ciepła o minimalnej mocy 10kW (moc dla pompy ciepła) wykonanych w obiektach użyteczności publicznej,d) dla Zadania 5 (Część 5):jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu montażu zewnętrznej stolarki budowlanej o minimalnej powierzchni 200m2 wykonaną w obiekcie użyteczności publicznej.4.2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj. upoważnienie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:a) dla Zadania 1 i 2 (Część 1 i Część 2):- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych bez ograniczeń,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bezograniczeń,- inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,b) dla Zadania 3 (Część 3):- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych bez ograniczeń,c) dla Część 4 (Część 4):- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bezograniczeń,e) dla Część 5 (Część 5):- konstrukcyjno-budowlanej.Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu, zawarto w Rozdziale IV SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach