Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km. 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn – nr postępowania 126/23

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 013305749
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km. 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn – nr postępowania 126/23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn – nr postępowania 126/23.2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej: Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, Projekcie Stałej organizacji ruchu (Część III SWZ) i w Przedmiarze Robót (Część IV SWZ)#. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:38 272,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i zero groszy).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Województwo Mazowieckie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:– 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto każda,b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. min:• Kierownik Budowy posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -drogowej, bez ograniczeń**• Kierownik robót drogowych posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej, bez ograniczeń**• Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**• Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń**• Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej**• Geodeta posiadający:- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji **• Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktuc) wymagania dotyczące doświadczenia:− Kierownik Budowy posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Kierownik robót drogowych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum2 zadaniach polegających na budowie / remoncie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Kierownik robót instalacyjnych (sanitarnych) posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót w branży instalacyjnej (sanitarnej) nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartości robót elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadający:- doświadczenie na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorczych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Geodeta posiadający:- doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***− Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą:- doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż2 300 000,00 zł brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczącycho zakończeniu realizacji zamówienia.***__________________________________________________________________________________*) Pod pojęciem drogi publicznej, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222, z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.**) wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.***) za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:- udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,lub- udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,lub- udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole,3. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,a w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem) - dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziałuw postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu, musi on wykazać się całym wymaganym doświadczeniem – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) a).4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców – dotyczy rozdziału VIII pkt 2. 4) b), c).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach