Przetargi.pl
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 855 OLBIĘCIN – ZAKLIKÓW – STALOWA WOLA W MIEJSCOWOŚCIACH: WOLA TRZYDNICKA, WĘGLINEK, WĘGLIN, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI OD KM 8+840 DO KM 8+955

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863163, 8864103 , fax. 818 863 163
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
  ul. Składowa
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863163, 8864103, fax. 818 863 163
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 855 OLBIĘCIN – ZAKLIKÓW – STALOWA WOLA W MIEJSCOWOŚCIACH: WOLA TRZYDNICKA, WĘGLINEK, WĘGLIN, POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI OD KM 8+840 DO KM 8+955
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a. oznakowanie miejsca robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, b. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, c. roboty ziemne, d. wykonanie podbudowy, e. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej, f. wykonywanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, g. roboty wykończeniowe (plantowanie skarp i dna rowu, humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw) h. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, i. wykonanie elementów odwodnienia, j. wykonanie elementów oznakowania poziomego oraz ustawienie oznakowania pionowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr: 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2. pkt. 2)-5) Beneficjenta poręczenia / gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego" W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy PZP) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z Wykonawców – z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach