Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.” Inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą gminną nr 182001N do istniejącej zatoki autobusowej o długości 1060,39 m. Inwestycja zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiat działdowskim, gminie Kurzętnik, msc. Wawrowice. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągu pieszo-rowerowego, - budowę zatok autobusowych, - budowę chodnika, - przebudowę zjazdów, - przebudowę przepustów pod zjazdami, - budowę studni wpustowych z przykanalikami, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci telekomunikacyjnych, - przebudowę rowów odwadniających, - usunięcie karpiny, - przesadzenie istniejących drzew, - nasadzenia zastępcze. Dodatkowe informacje: Zamawiający podaje link do Dokumentów Technicznych (WTW) w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz technicznej: https://www.zdw.olsztyn.pl/strona-glowna/dokumenty-techniczne.html Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz w załącznikach do nin. SIWZ w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wzorze umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 18.100,00 PLN. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) w pieniądzu, przelewem na nr konta: w Banku CITI Handlowy: 74 1030 1218 0000 0000 9251 8051 z dopiskiem: wadium na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach.” znak sprawy: ZDW/NZP.IT/PN-2/3220/36/2020; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego zadania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone. Wadium wnoszone w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt. od 2 do 5 ustawy Pzp powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że z dokumentu wadium będzie wynikało, iż wykonawca ten działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku z dokumentu gwarancji lub poręczenia musi wynikać, że wadium składane jest w imieniu wszystkich, wymienionych w dokumencie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz, że zamawiający będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia zgodnie z pkt. 11.5 w przypadku uchybienia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.6 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną) (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa ww. oświadczenia); b) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa pzp) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa pzp) dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-22 - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; d) wypełniony kosztorys ofertowy - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 4 do SIWZ; e) zobowiązanie do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 7 do SIWZ; (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu); f) zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem Załącznika nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca zastrzega informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa); g) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. h) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; i) Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach