Przetargi.pl
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 w Myślicach (przejazd nad nieczynną linią kolejową)

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 32-64-990
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU
  ul. Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (58) 32-64-990
  REGON: 191687276
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 w Myślicach (przejazd nad nieczynną linią kolejową)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 526 (DW 526) na odc. o łącznej długości ok. 330 m oraz budowę nowego odcinka przebiegu DW 526 o długości ok. 170 m z ominięciem istniejącego obiektu mostowego. Zadanie nie obejmuje budowy nowego obiektu mostowego nad nieczynną linią kolejową nr 222 Małdyty – Malbork.Podstawowy zakres zadania:− rozbudowa drogi wraz z budową nowego odcinka drogi, − przebudowa skrzyżowania DW 526 z drogą powiatową nr DP3134G na skrzyżowanie typu rondo,− budowa/przebudowa chodników i zjazdów,− wykonanie/przebudowa rowów drogowych,− przebudowa/ budowa rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających oraz przepustów − roboty rozbiórkowe,− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,− likwidacja kolizji uzbrojenia podziemnego,− wycinka zieleni kolidującej− nasadzenia zieleni uzupełniającej,− przebudowa sieci telekomunikacyjnych,− przebudowa linii wodociągowych,− przebudowa/budowa oświetlenia drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach