Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów”

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Kwiatowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 414 900 , fax. 447 414 901
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
  Kwiatowa 1A
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 447 414 900, fax. 447 414 901
  REGON: 59064843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opocznopowiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów” Inwestycja zaplanowana do wykonania w tym etapie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3119E o dł. 3,27km, między miejscowościami Popławy w gminie Sławno i Kazimierzów w gminie Paradyż, tj. w km 1+900 – 5+172. Zamówienie obejmuje wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Dokumentacja jest opracowana dla całego ciągu drogowego natomiast realizowana będzie tylko w zakresie obejmującym odcinek w km 1+900 – 5+172 w wielkościach określonych przedmiarem robót. 2. Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji odcinka obejmuje:  Jezdnia - przewiduje się m.in. wykonanie poszerzenia jezdni do 5,5- 6,0 m, po uprzednim całkowitym rozebraniu zniszczonej i wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni na całości przekroju i poszerzeniach, wzmocnienie lub wykonanie nowej konstrukcji podbudowy, wykonanie nawierzchni o nośności 100 kN/oś składającej się z warstw: ścieralna (5cm), wiążąca (7cm). Wykonanie wysp wjazdowych w celu uspokojenia ruchu.  Chodniki - budowę chodników usytuowanych przy jezdni, szerokości 2m, z kostki betonowej gr. 8 cm.  Przystanki - wykonanie przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, z peronami z kostki betonowej.  Pobocza - wykonanie poboczy, w tym z kostki bet. o szer. 1,5 m i utwardzonych kruszywem o szer. 1m. Wykonanie przebudowy przepustów żelbetowych pod drogą w tym o śr. 120cm , o śr. 100cm , o śr. 80cm, wykonanie rowów przydrożnych, w tym ich umocnienie płytami ażurowymi lub zastosowanie "drenażu francuskiego" i rowu krytego z rur śr. 60 pod peronami i w miejscu wysp wjazdowych.  Zjazdy - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej z rurami HDPE średnicy 40cm.  Oznakowanie – wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz oznakowania pionowego, w tym aktywne wszystkie znaki D-6 i C-9.  Zieleń - Wycięcie drzew rosnących w pasie drogi i wykonanie nowych nasadzeń. Zamawiający wymaga, by podczas układania nawierzchni ścieralnej przy łączeniu szwów poprzecznych i podłużnych zastosować taśmy uszczelniające (termoplastyczne). Ponadto Wykonawca oznakuje roboty zgodnie z istniejącym projektem organizacji ruchu oraz zapewni obsługę geodezyjną – wyznaczenie punktów głównych obiektu, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą wraz z wykazem zmian gruntowych. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i zostały określone w kwocie umownej. Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany do zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia. Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową. Pozostałe materiały przydatne, po oczyszczeniu przewieźć na plac Obwodu Drogowo - Mostowego w Solcu i tam w sposób uporządkowany złożyć na wskazanym miejscu. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru. Drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odwieźć je na plac Obwodu Drogowo-Mostowego w Solcu i tam posegregowane złożyć na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać świadectwa jakości, deklaracje zgodności z normą, aprobaty techniczne zatwierdzone przez IBDiM. Wykonawca pokryje ewentualne koszty badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, i jest zobowiązany uwzględnić to w cenie ofertowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 3.1. Dokumentacji Projektowej – załącznik nr 6 do SIWZ 3.2. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 7 do SIWZ 3.3. Przedmiarze Robót – załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2016r. poz.359 z późn. zm. oraz 2017r. poz.1508 i Dz. U. z 2015r. poz. 1240). 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w nieprawidłowy sposób zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzywa go do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz cenowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy – wg załącznika nr 1a do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach