Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ANDRESPOL ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2020 ROKU

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrespol.bip.cc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY ANDRESPOL ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyszczególnionych w zestawieniu zbiorczym punktów poboru (załącznik nr 1 do SIWZ i nr 2 do SIWZ). 4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi. 5. Część nr 1 – Oświetlenie uliczne 5.1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części nr 1 – Oświetlenie uliczne, jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U z 2019r. poz. 755 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym punktów poboru (załącznik nr 1 do SIWZ). 5.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 157 482 kWh. 5.3. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez ,,Zamawiającego” szacowanej ilości energii elektrycznej. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, adresy dostaw energii elektrycznej oraz lista obiektów objętych umową wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Zbiorcze zestawienie punktów poboru – oświetlenie uliczne, stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 6. Część nr 2 – Pozostałe obiekty 6.1. Przedmiotem zamówienia w ramach Części nr 2 – Pozostałe obiekty, jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U z 2019r. poz. 755 z późn. zm.), w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym punktów poboru (załącznik nr 2 do SIWZ). 6.2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 6.2.1. Taryfy C11, C12a, C21, G11 – 864 738 kWh 6.2.2. Taryfa B22 – 501 000 kWh 6.3. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez ,,Zamawiającego” szacowanej ilości energii elektrycznej. 6.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, adresy dostaw energii elektrycznej oraz lista obiektów objętych umową wyszczególnione zostały w załączniku nr 2 do SIWZ – Zbiorcze zestawienie punktów poboru – Pozostałe obiekty, stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 7. Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Gmina Andrespol z siedzibą w Andrespolu działa w imieniu własnym oraz jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Andrespol: 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10, 95 – 020 Andrespol, 2) Samorządowe Przedszkole w Andrespolu, ul. Ceramiczna 4, 95 – 020 Andrespol, 3) Samorządowe Przedszkole w Justynowie, ul. Kasprzaka 18, 95 – 020 Andrespol, 4) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie, ul. Łódzka 17, 95 – 020 Andrespol, 5) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, 95 – 020 Andrespol, 6) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi, ul. Jarzębinowa 1, 95 – 020 Andrespol. 8. Gmina Andrespol dla każdej z części zamówienia zawrze we własnym imieniu oraz jednostek organizacyjnych umowę wynikającą z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej. 9. Gmina Andrespol posiada zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej, obowiązujące do dnia 31.12.2019r. Z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii czynnej dla każdej z części zamówienia zawarta zostanie nowa umowa sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 10. Zamawiający oświadcza, że: 10.1. Procedura wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w formie przetargu odbywa się po raz kolejny. 10.2. Ma podpisane umowy z: 10.2.1. ENERGA – OBRÓT Spółka Akcyjna, ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk na sprzedaż energii elektrycznej oświetlenie uliczne – umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 10.2.2. Orange Energia Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 160, 02 – 326 Warszawa na sprzedaż energii elektrycznej Pozostałe obiekty – umowa zawarta na czas określony do dnia 31.12.2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 10.3. Ma podpisaną umowę kompleksową dla 8 PPE z PGE Obrót S.A. na sprzedaż energii i na dystrybucję energii elektrycznej, z okresem wypowiedzenia 3 miesiące. 10.4. Zawarł umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej: PGE Dystrybucja S.A. na czas nieokreślony, który jest dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Gminy Andrespol. 10.5. Wyłonionemu w drodze przetargu Sprzedawcy, udostępni PPE w formie elektronicznej. 11. Wykonawca winien posiadać zawartą aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. W zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada: 2.1. Dla Części nr 1: uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.). 2.2. Dla Części nr 2: uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. zm.) Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 PZP), dla każdej z Części zamówienia, co najmniej jeden Wykonawca winien spełniać warunek, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w dziale XVI pkt. 7 SIWZ do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach