Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W w miejscowości Sobików, gm. Góra Kalwaria”

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2020-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 13270985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.pl bip.piaseczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W w miejscowości Sobików, gm. Góra Kalwaria”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W w miejscowości Sobików, gm. Góra Kalwaria w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W – w tym wykonanie dokumentacji". Zakres robót budowlanych obejmuje: • roboty przygotowawcze • wycinkę drzew i krzewów, • budowę nowej konstrukcji jezdni i wzmocnienie istniejącej jezdni, • wykonanie poboczy, • niezbędną przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury towarzyszącej, • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, • przebudowę oświetlenia ulicznego, • budowę kanału technologicznego, • wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej, • profilowanie rowów przydrożnych, • budowę i przebudowę zjazdów na sąsiadujące posesje, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, • roboty wykończeniowe, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako całość stanowiąca załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach