Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo

POWIAT CHOJNICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, UL. 31 STYCZNIA 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. tel. 52 39 66 584
 • Data zamieszczenia: 2022-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT CHOJNICKI
  UL. 31 STYCZNIA 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. tel. 52 39 66 584
  REGON: 092351239
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo.5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowieniach umownych oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SWZ.5.3. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5.4. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego. 5.5. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100).17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:17.2.1. pieniądzu,17.2.2. gwarancjach bankowych,17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku w PKO B.P. oddziałw Chojnicach, nr 90 1020 2791 0000 7102 0311 8544, z dopiskiem: wadium ZP.272.21.2022 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 – 17.2.4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 9 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej lub asfaltowej o wartości nie niższej niż 8.000.000,00 złotych brutto10.1.4.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10.1.4.1, jeżeli przedstawi wykaz wykonanych robót tj. Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – minimum 1 roboty w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej lub asfaltowej o wartości nie niższej niż 8.000.000,00 złotych brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.10.1.4.3. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach