Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
  ul. 1 Maja 8
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  REGON: 450672604
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory, gm. Sokoły od km 0+000 do km 6+700 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Zakresem opracowania objęto:- wykonanie nawierzchni jezdni, chodników dla pieszych, skrzyżowań z drogami bocznymi, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy na odcinku drogi o długości 6700 m,- przebudowę 6 szt. przepustów pod koroną drogi powiatowej, przebudowę mostu na przepust oraz likwidację 1 szt. przepustu pod koroną drogi powiatowej- przebudowę kablowej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej – wg oddzielnego opracowania branży telekomunikacyjnej,- budowę kanału technologicznego – wg oddzielnego opracowania branży telekomunikacyjnej.Parametry techniczne drogi- klasa drogi - „Z”- prędkość projektowa - 40 km/h- kategoria ruchu - KR2- ilość pasów ruchu – 2- szerokość jezdni – 6,0 m- szerokość poboczy – 1,0 m- szerokość chodnika – 2,23 m (m. Sokoły),- spadek poprzeczny jezdni – 2% (daszkowy),- spadek poprzeczny poboczy – 6%,- spadek poprzeczny chodnika – 2% (w kierunku jezdni),- pochylenie skarp – 1:1,5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach