Przetargi.pl
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁĄSKU WIELKIM

POWIAT BYDGOSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, KONARSKIEGO 1-3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525835434
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT BYDGOSKI
  KONARSKIEGO 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525835434
  REGON: 387399775
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512C WILCZE-WIERZCHUCIN KRÓLEWSKI W ŁĄSKU WIELKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1512C w miejscowości Łąsko Wielkie będzie realizowana na odcinku o długości ca. 0,8 km i obejmować będzie: korektę geometrii wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni, budowie zatok autobusowych i ronda na skrzyżowaniu z drogą gminną, wykonaniu chodnika z kostki betonowej o szerokości zmienne od 2 do 2,5 metra oraz wykonaniu odwodnienia w systemie mieszanym i oświetlenia ulicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje również usuniecie kolizji branż: telekomunikacyjnej i energetycznej.2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (obejmuje łącznie Etap I i II) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiOR), stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.3) Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę wykonania przedmiotu zamówienia posiada wydaną decyzję ZRID WN.673.17.2022 z 11.07.2022 r.4) Wykonawca zapewni kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia (branże sanitarna i elektryczna), doświadczenie gwarantujące jego należyte wykonanie oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.5) Zamawiający wymaga, by Wykonawca przygotowując harmonogram realizacji zamówienia brał pod uwagę fakt, iż będzie ono realizowane w okresie zimowym m.in. listopad-marzec, w którym warunki klimatyczne mogą ograniczyć możliwość zgodnego z STWiORB wykonywania robót, jak również w okresie wzmożonej aktywności wirusa SARS-CoV-2 i możliwych, zwiększonych absencji pracowników. Należy tak zaplanować i zorganizować roboty, by oba te czynniki miały minimalny wpływ na terminowość wykonania zamówienia. 6) Zamawiający posiada opracowane i zatwierdzone projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na przedmiotowe zadanie. Wykonawca może ewentualnie na swój koszt i swoimi siłami zmodyfikować je w zakresie dat ich wprowadzenia lub sposobu wykonania tymczasowej organizacji.7) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do:a) zapewnienia obsługi geodezyjnej,b) realizacji zawartych w dokumentacji projektowej uzgodnień z gestorami sieci, w szczególności wykonania prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury oświetlenia drogowego, w tym wykonania wszystkich nałożonych na Zamawiającego przez ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązków, zgodnie z umową zawartą pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a Zarządem Dróg Powiatowych w Bydgoszczy z dnia 01.03.2022 roku, nr 4096/Z/BN/2022/P na przebudowę infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie dp 1512C w m. Łąsko Wielkie.c) zabezpieczenia i ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy, d) wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem, e) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 8) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wykonywania niniejszej Umowy ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.). Zamawiający wskazuje, że spełnienie standardów dostępności może być przedmiotem weryfikacji na etapie kontroli przedmiotowej inwestycji.9) Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego przewidzianego w SST. 10) Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek oraz zdjęty humus, nieprzewidziany do ponownego wbudowania, jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek ww. materiałów musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego.11) W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dokonania przez uprawnioną osobę klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna. Ustaloną w ten sposób kwotę, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł;d) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:- wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe których przedmiotem była budowa/przebudowa/ rozbudowa drogi publicznej o długości co najmniej 500 metrów, polegająca m.in. na wykonaniu kanalizacji deszczowej, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;- dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymującej się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach