Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. K. Mrongowiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
  ul. K. Mrongowiusza 2
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
  REGON: 51075118300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczytno-zdp.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo, etap II od km 6+190 do km 12+659
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 11+505 do km 12+659. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 3. Roboty będą realizowane na podstawie decyzji nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.12.2016 r. (Nr rejestru: Ab.6740.2.2.2016). 4. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie niżej wymienionych prac: – rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów; – demontaż barier betonowych i stalowych; – montaż barier stalowych; – wykonanie pobocza; – wykonanie nawierzchni bitumicznej; – regulacja wysokościowa (przełożenie) nawierzchni istniejących chodników z kostki brukowej betonowej w msc. Spychowo; – regulacja wysokościowa (przełożenie) nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej w msc. Spychowo; – regulacja wysokościowa (przełożenie) nawierzchni istniejącego parkingu z kostki brukowej betonowej w pobliżu cmentarza w msc. Spychowo; – regulacja i odmulenie istniejących rowów przydrożnych; – ułożenie rur PVC średnicy 400 mm pod zjazdami w ciągu istniejących rowów; – poprawa warunków odwodnienia przez budowę 3 wpustów kanalizacji deszczowej w msc. Spychowo; – wykonanie nowych znaków poziomych, pionowych i urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące i 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym. Dowód wniesienia wadium. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.Zobowiązanie , w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach