Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285 C, polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie

Gmina Świecie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 333 23 10 , fax. 52 333 23 51
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świecie
  ul. Wojska Polskiego 124
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 333 23 10, fax. 52 333 23 51
  REGON: 52518000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swiecie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285 C, polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowy zakres ścieżek rowerowych zlokalizowany jest na odcinkach : • Sulnowo – Dziki o długości ok. 1,5 km • Gruczno – Chrystkowo o długości ok. 1,3 km W skład zadania inwestycyjnego wchodzą m.in : Odhumusowanie – 10.375,20 m2, mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowanie – 19 szt., usuwanie krzewów wraz z karczowanie – 873,50 m2, rozebranie nawierzchni (bitumicznych oraz z kostki betonowej) – 222,10 m2, wykonanie nasypów – 1.900,30 m3, ułożenie KŁSM – 6.515,70 m2, ułożenie stabilizacji – 6.515,70 m2, podbudowa z betonu asfaltowego w-wa ścieralna– 5.167,60 m2, nawierzchnia z kostki brukowej – 1.338,40 m2 , plantowanie poboczy – 5.601,50 m2 , ułożenie elementów ulic (krawężników , obrzeży) - 5.215,00 mb., budowa sieci kablem YAKY 5x35 mm2 – 86 m., posadowienie słupów oświetleniowych z oprawami LED – 2 szt. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do: - wykonania, zatwierdzenia oraz poinformowania odpowiednich instytucji o wprowadzeniu/wyłączeniu tymczasowej organizacji ruchu, - zapewnienia znaków (poziomych i pionowych) niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej zgodnie z zatwierdzonym projektem wraz z ich ustawieniem - obsługi geodezyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach