Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Piszczac od km 1+360,00 do km 7+979,72; ETAP II: odc. 2+500 ÷5+142,66 o dł. 2,642 km – realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 431 909 , fax. 833 437 975
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 431 909, fax. 833 437 975
  REGON: 30238741000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbp.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Piszczac od km 1+360,00 do km 7+979,72; ETAP II: odc. 2+500 ÷5+142,66 o dł. 2,642 km – realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Piszczac od km 1+360,00 do km 7+979,72 (ETAP II odc. 2+500 ÷5+142,66 odc. dł. 2,642 km). Zakres robót obejmuje m.in.:  branżę drogową (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie, nasadzenia),  przepusty,  oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zamawiający w zakresie tego odcinka przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67. Ust. 1pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te obejmą roboty bitumiczne wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku km 4+677 do km 4+935 jeżeli zamawiający pozyska oszczędności z których będzie mógł je sfinansować. Zamówienia w zakresie wykonania dodatkowego odcinka tej inwestycji zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawcy zamówienia podstawowego na warunkach finansowych identycznych jak zamówienie podstawowe – ceny poszczególnych robót zostaną zastosowane na podstawie przedłożonego wraz ofertą kosztorysu, którego celem jest jedynie ustalenie stawek za poszczególne roboty do rozliczenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (zgodnie z ogłoszeniem) słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100. Forma wadium. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 t.j.). Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić tylko przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 32 1160 2202 0000 0002 7288 5090 Bank Milenium SA. (w tytule przelewu należy wpisać „WADIUM – BZ.370.23.2019 – Droga pow. Nr 1051L, etap II”. 4. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w takiej formie powinno być wystawione na Beneficjenta – „Powiat Bialski - Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 90A”. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Termin wniesienia wadium 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zwrot wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Utrata wadium. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5 , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach