Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla stażystów i praktykantów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korzyka ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Żytnia
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 651 297 , fax. 81 8651297 wew. 15
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korzyka
  ul. Żytnia 5
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 818 651 297, fax. 81 8651297 wew. 15
  REGON: 06070861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mechanikryki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla stażystów i praktykantów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: • Cześć 1 - Wyposażenie dla uczniów branży informatycznej - Szafa rack 19” 12U – 10 szt. - Kabel komputerowy zasilający – 10 szt. - Monitor 19” -10 szt. - Mysz USB – 10 szt. - Klawiatura USB – 10 szt. - Listwa zasilająca antyprzepięciowa – 10 szt. - Drukarka 3D – 10 szt. - Tablet – 5 szt. - Laptop – 15 szt. - Dysk zewnętrzny – 10 szt. - Switch – 10 szt. - Router – 10 szt. - Wzmacniacz WiFi – 10 szt. - Wtyczka RJ45 – 10 szt. - Kabel sieciowy UTP – 10 szt. - Tester LAN – 10 szt. • Część 2 - Wyposażenie dla uczniów branży mechanicznej - Klucz dynamometryczny – 3 szt. - Klucz dynamometryczny – 3 szt. - Klucz dynamometryczny – 3 szt. - Klucz dynamometryczny – 3 szt. - Klucz nastawny – 2 szt. - Klucz nastawny – 2 szt. - Zestaw kluczy – 2 kpl. - Klucz zaciskowy – 3 szt. - Zestaw nasadek – 2 kpl. - Zestaw nasadek – 2 kpl. - Zestaw nasadek – 2 kpl. - Zestaw nasadek – 2 kpl. - Zestaw nasadek – 3 kpl. - Zestaw Szczypiec – 3 kpl. - Zestaw Szczypiec – 3 kpl. - Zestaw Szczypiec – 5 kpl. - Szczypce – 3 szt. - Szczypce – 5 szt. - Pompka próżniowa – 2 szt. - Zestaw narzędzi – 2 kpl. - Zestaw narzędzi – 5 kpl. - Zestaw narzędzi – 5 kpl. - Suwmiarka – 5 szt. - Suwmiarka – 5 szt. - Próbnik – 2 szt. - Próbnik – 5 szt. - Tester – 1 szt. - Tester – 1 szt. - Tester – 1 kpl. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 1 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Tester – 2 szt. - Przyrząd – 2 szt. - Przyrząd – 2 szt. - Ściągacz – 1 szt. - Ściągacz – 2 szt. - Ściągacz – 2 szt. - Ściągacz – 2 szt. - Przyrząd – 2 kpl. - Przyrząd – 2 szt. - Podnośnik – 1 szt. - Podnośnik – 1 szt. • Część 3 - Wyposażenie dla uczniów branży fryzjerskiej - Maszynka do strzyżenia – 8 szt. - Suszarka do włosów – 8 szt. - Prostownica do włosów – 8 szt. - Lokówka do włosów – 8 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach