Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki Etap II

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 586 800 , fax. 684 586 831
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 586 800, fax. 684 586 831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie to obejmować będzie swym zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1022F Jesiona - Tatarki etap II. Zakres inwestycji obejmuje: - zdjęcie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy; - zdjęcie warstwy humusu do wykorzystania wraz z odwiezieniem na pryzmy; - usunięcie (ścięcie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora; - karczowanie pni drzew wraz z wywiezieniem ich na składowisko wykonawcy; - karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem ich na składowisko wykonawcy; - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 13 cm wraz z wywozem i utylizacją; - rozebranie podbudowy z tłucznia gr. ok. 25 cm wraz z wywozem i utylizacją; - cięcie nawierzchni gr. 15 cm piłą mechaniczną wraz z wywozem i utylizacją; - rozebranie ogrodzenia wraz z wywozem i utylizacją; - wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. III na odkład; - wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. IV z transportem - dokop; - wykonanie nasypów mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem na odległość do 1 km z formowaniem i zagęszczaniem nasypu; - zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT - PS110; - koryto wykonane na zjazdach ręcznie w gruncie kat. II-IV, gł koryta 10 cm; - profilowanie i zagęszczanie podłoża; - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowany na miejscu o Rm=1,5 MPa w raz z pielęgnacją, gr. 10 cm po zagęszczeniu; - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 20 cm po zagęszczeniu (jezdnia i zjazdy); - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. 10 cm - ścieżka rowerowa; - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., gr. zmienna - wyrównanie; - wyrównanie istniejącej nawierzchni MMA mieszanką mineralno-asfaltową grysową; - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, śr. gr. 5 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA); - wykonanie warstwy wiążącej z MMA grysowo-żwirowej, gr. Warstwy po zagęszczeniu 7 cm; - nawierzchnia asfaltowych zjazdów gospodarczych przez chodnik; - nawierzchnia chodnika/ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm; - ułożenie geosiatki o Rn >80 kN na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią; - humusowanie poboczy i pasa zieleni z obsianiem trawą, przy grubości humusowania 10 cm; - plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III; - plantowanie ręczne skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III; - umocnienie dna i skarp rowów narzutem kamiennym na zaprawie cementowej; - umocnienie poboczy kruszywem łamanym wymieszanym z destruktem bitumicznym stabilizowanym mechanicznie grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem; - wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; - wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu; - ułożenie krawężnika bet. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem o przekroju 0,10 m2; - Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cem.-piask.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach