Przetargi.pl
Remont ulic: Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli

Powiat Nowosolski ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 586 800 , fax. 684 586 831
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosolski
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 684 586 800, fax. 684 586 831
  REGON: 97077758800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulic: Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej: - nr 3467F ul. Przemysłowa od 0+664 do 1+957 relacja ul. Staszica - Konstruktorów o długości 1,206 km - nr 3468F ul. Konstruktorów od 0+000 - 0+685 relacja ul. Zielonogórska - Przemysłowa o długości 0,685 km - nr 3461F ul. Zielonogórska od 0+0452 - 1+907 relacja granica miasta - Piłsudskiego o długości 1,456 km. Zakres inwestycji obejmuje: - rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm (średnio); - Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 10 cm (średnio); - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm; - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do wykorzystania; - Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej; - Rozebranie ścieku betonowego 15x28 cm wraz z rozbiórką ławy betonowej; - Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm; - Demontaż obudowy żeliwnej wpustu deszczowego; - Rozebranie poręczy z kątowników; - Odwiezienie gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy z załadowaniem, wyładowaniem i utylizacją odpadów; - Demontaż słupków znaków drogowych; - Demontaż tarcz znaków drogowych; - Regulacja wysokościowa włazów studni betonem C16/20; - Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z załadunkiem urobku i transportem na odkład Wykonawcy wraz z utylizacją; - Ręczne formowanie nasypu w gruncie kat. II z zagęszczeniem; - Wykonanie studzienki wpustu deszczowego betonowej o śr.500 mm z osadnikiem z syfonem wraz z przykanalikiem, wykonaniem wykopu i jego zasypaniem; - Montaż włazu żeliwnego wpustu deszczowego klasy D400; - Naprawa ścianek i gzymsów przepustu; - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II; - Oczyszczenie warstw niebitumicznych; - Oczyszczenie warstw bitumicznych; - Skropienie warstw niebitumicznych; - Skropienie warstw bitumicznych; - Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego z doziarnieniem i dogęszczeniem; - Wykonanie podbudowy z destruktu gr. 20cm; - Wykonanie warstwy podbudowy grubości 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16P); - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 10 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S); - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 9 cm z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 20 cm (średnio) z odwiezieniem destruktu na hałdę na składowisko Zamawiającego; - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11); - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11); - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm; - Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm - kostka z odzysku; - Humusowanie skarp w-wą gr. 10 cm z obsianiem trawą; - Umocnienie poboczy warstwą destruktu i pospółki gr. 15 cm; - Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego; - Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm; - Montaż tarcz znaków drogowych średnich; - Słup aluminiowy z wysięgnikiem, oprawą LED na fundamencie prefabrykowanym; - Ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 w rurze ochronnej, z wykonaniem wykopu, zasypaniem; - Wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdnią dla kabla jw.; - Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem; - Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 i ławie z betonu C 12/15 z oporem – krawężnik łukowy o małym promieniu (R<15 m); - Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem; - Ułożenie prefabrykowanych ścieków drogowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach