Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361 – 0+580

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60 , fax. 18 472 55 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
  Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60, fax. 18 472 55 01
  REGON: 49189305500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361 – 0+580
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ew. nr 261/1 /obręb Krynica Wieś/ w km 0+361 – 0+580 w Krynicy-Zdroju. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) zabezpieczenie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 200 mm – 21 mb; 2) roboty elektryczne – sieć oświetlenia ulicznego – 231 mb; 3) roboty rozbiórkowe i ziemne – 3 207,40 m3; 4) kanalizacja deszczowa DN 600 mm – 191 mb; 5) odbudowa ogrodzeń – 104 mb; 6) wykonanie chodnika i bezpiecznika – 363 m2; 7) nawierzchnia asfaltowa jezdni – 1 085 m2; 8) umocnienie skarpy drogowej – 192 m2; 9) wykończenie pobocza i roboty wykończeniowe – 416 m2; 10) oznakowanie pionowe i poziome. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: 1) Wzór umowy - Załącznik Nr 8; 2) Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 9; 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik Nr 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach