Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka

Urząd Gminy Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 162 515 , fax. 427 164 554
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 427 162 515, fax. 427 164 554
  REGON: 55027800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazgierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373E Dąbrówka Strumiany – Dąbrówka Marianka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: I. Drogę gminną ul. Anny Szukalskiej, w tym: 1. Roboty przygotowawcze, 2. Roboty rozbiórkowe, 3. Roboty ziemne, 4. Krawężniki i obrzeża, 5. Jezdnie bitumiczną, 6. Chodnik, 7. Oznakowanie pionowe, 8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. II . Drogę gminną ul. Ogrodową, w tym: 1. Roboty przygotowawcze, 2. Wycinkę drzew, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Roboty ziemne, 5. Krawężniki i obrzeża, 6. Jezdnie bitumiczną, 7. Chodnik, 8. Chodnik wzmocniony, 9. Zjazdy indywidualne, 10. Pobocza, 11. Oznakowanie pionowe. III. Drogę gminną Nr 120373E Dąbrówka Strumiany -Dąbrówka Marianka, w tym: 1. Roboty przygotowawcze, 2. Wycinkę drzew, 3. Roboty rozbiórkowe, 4. Roboty ziemne, 5. Krawężniki i obrzeża, 6. Jezdnie bitumiczną, 7. Przepusty pod zjazdami, 8. Zjazdy indywidualne – kostka, 9. Zjazdy indywidualne – MMB, 10. Chodnik, 11. Elementy odprowadzające wodę opadową, 12. Ściek, 13. Pobocza, 14. Skarpy i dno rowu, 15. Oznakowanie pionowe 16. Oznakowanie poziome. IV. Odwodnienie drogi, w tym: 1. Roboty ziemne, 2. Kanał deszczowy, 3. Przykanaliki odpływowe, 4. Wylot kanału deszczowego do koryta rzeki Dzierżązna, V. Oświetlenie, w tym: 1. Roboty demontażowe, 2. Roboty ziemne, 3. Roboty montażowe, 4. Badania. VI. Usunięcie kolizji elektrycznej, w tym: 1. Budowa, 2. Demontaż. VII. Roboty pozostałe, w tym: 1. Zabezpieczenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej i gminnej, 2. Obsługę geodezyjna inwestycji, 3. Badania i odbiory związane z dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania wraz z uzyskaniem prawomocnej, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 150 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 7. - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi druk Nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach