Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej nr 112440L wraz budową oświetlenia drogowego w m. Wilczopole poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej nr 112440L wraz budową oświetlenia drogowego w m. Wilczopole poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 112440L wraz budową oświetlenia drogowego w m. Wilczopole poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 73 i 16 i obejmuje następujące branże: 1) Branża drogowa – obejmuje: − Budowę jezdni wraz z poszerzeniami do szerokości 5,0m, − Budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5m − Przebudowę pętli nawrotowej autobusów komunikacji miejskiej, − Przebudowy zjazdów prywatnych i publicznych – ujednolicenia zjazdów − w granicach pasa drogowego, − Wykonanie odwodnienia drogi poprzez budowę rowów przydrożnych − Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego drogi w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej, strukturalnej, − Przebudowę oraz zabezpieczenie urządzeń obcych ( gazociąg, kable energetyczne) Szczegółowe określenie zakresu robót drogowych umieszczone jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i STWiORB. 2) Branża elektryczna obejmuje: – budowę nowego oświetlenia drogowego, - przebudowę przekładek oraz zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych kolidujących z rozbudową drogi, Szczegółowe określenie zakresu robót drogowych umieszczone jest w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i STWiORB. w tym:  demontaż istniejącej linii oświetlenia drogowego – 3 kpl. (3 słupy, 3 oprawy, linia napowietrzna),  budowa oświetlenia drogowego o długości obwodu L =1094 mb ( długość linii kablowej l=1235 m) na słupach stalowych ocynkowanych o wysokości 9 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy 36 – 40 W – 35 kompletów,  prace pomiarowe,  zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych nN i SN, Oprawy LED mają spełniać następujące minimalne (nie gorsze) parametry techniczne:  moc opraw 36 – 40 W,  barwa światła neutralna w zakresie 3500 K – 4000 K,  korpus oprawy aluminiowy o IP66 – klasa szczelności ;  szyba o IK08- stopień ochrony przed uderzeniem  trwałość 100 000 godz. definiowana przy L90B10,  początkowa skuteczność świetlna oprawy min.135 Im/W,  współczynnik mocy biernej cos ( fi) >=0,93,  uchwyt montażowy musi umożliwiać zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-90 st. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych elementów montażowych, zawiasów, ani przejściówek,  zasilacz programowalny z aktywną funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego, autonomiczną funkcją redukcji mocy i DALI oraz z możliwością aktywowania funkcji redukcji mocy za pomocą zmiany poziomu napięcia,  oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10 kV,  szybkozłącza IP66 do łatwej instalacji bez otwierania oprawy,  ma posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC , Słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane, malowane na kolor szary do wysokości wnęki bezpiecznikowej na ok. 0,5 m – 0,8 m np. wg palety RAL9006 lub podobny (do uzgodnienia z Zamawiającym) wysokość słupa 9,0 m z wysięgnikiem półokrągłym. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie wykonywał obsługę wykonanego oświetlenia. 3) Branża gazowa Obejmuje przebudowę istniejącej sieci gazowej dn 90mmPE na odcinku jej kolizji z pętlą autobusową (w km 0+30,8 jej przebiegu) – Gs-1. Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej będącej załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 2. Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Z treści musi wynikać również zabezpieczenie do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w Pzp. 4. Wykonawca wnoszący wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien przedstawić oryginał gwarancji. Niezłożenie oryginału bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej przed upływem terminu składania ofert nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp oraz stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach . 6. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 7. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 Pzp. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga: 1) Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2) Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na rachunek zamawiającego upływem terminu składania ofert (tj. przed wyznaczoną w danym dniu godziną składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1 ppkt 1), pkt 2 ppkt 1), pkt 3 ppkt 1 oraz pkt 4 Rozdziału X siwz, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2) Oświadczenie i dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2), 4) i w pkt 3 ppkt 2), 3), 4), 5), Rozdziału X siwz oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 6. Poleganie na potencjale innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp : W stosunku do w/w podmiotów Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumentu wymienionego w pkt 3 ppkt 1) Rozdziału X SIWZ, 2) oświadczenia, z którego ma jednoznacznie i bezspornie wynikać zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane (wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ). Uwaga: 1) Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się za zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2) Rozdz. X SIWZ. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach