Przetargi.pl
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00

Gmina Chorzele ogłasza przetarg

 • Adres: 06-330 Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 751 65 40 , fax. 29 751 65 30
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chorzele
  ul. Stanisława Komosińskiego 1
  06-330 Chorzele, woj. mazowieckie
  tel. 29 751 65 40, fax. 29 751 65 30
  REGON: 55066788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa jezdni asfaltowej, poboczy, budowa i przebudowa zjazdów, budowa rowów odwadniających, gospodarka istniejącą zielenią, innych typowych elementów wyposażenia drogi, a także wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót rozbiórkowych, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" - na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00. Projekt rozbudowy drogi przewiduje budowę jezdni o szerokości 5m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia obramowana będzie poboczem obustronnym szerokości 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po stronie południowej drogi za poboczem zaprojektowano rów drogowy odwadniający. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Pozostały teren pasa drogowego stanowić będą trawniki. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni KR1 składa się z warstw: -warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 – grub. 4cm -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego -mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 15cm, -warstwa mrozoochronna z pospółki (IS=1,03)- grub. 10 cm, -obramowanie na szerokości zjazdów z betonowej kostki brukowej krawężnikiem betonowym wtopionym najazdowym o wym. 20x22cm. Całkowita grubość konstrukcji to 42cm. Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdów do działek zabudowanych składa się z warstw: -betonowa kostka brukowa koloru szarego typu „behaton” – grub. 8 cm, -podsypka cementowo-piaskowa – grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie – grub. 15cm, -warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 10cm, -obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12x25cm, -obramowanie od jezdni krawężnikiem betonowym wtopionym najazdowym o wym. 20x22 cm. Całkowita grubość konstrukcji to 36cm. Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdów do działek niezabudowanych składa się z warstw: -warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 – grub. 4cm, -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm, -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 15cm, -warstwa mrozoochronna z pospółki (IS=1,03) - grub. 10 cm, Całkowita grubość konstrukcji to 42cm. Konstrukcja projektowanego pobocza składa się z warstw: -kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie – grub. 10 cm, -nasyp z gruntu przepuszczalnego. Konstrukcja projektowanej skarpy rowu o składa się z warstw: -humus z obsianiem trawą – grub. 10 cm, Odwodnienie. Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie drogi do projektowanych rowów odwadniających jednostronnych zlokalizowanych po południowej stronie drogi. Spadki podłużne rowów przewidziano takie jak spadki podłużne jezdni projektowanej drogi gminnej. Woda z części rowów przydrożnych będzie odprowadzana do istniejącego rowu melioracyjnego R-7 zlokalizowanego w km 0+739,71. W celu zachowania ciągłości części rowu pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty PE-HD o średnicy wewnętrznej Ø50cm. Zieleń. Na podstawie inwentaryzacji istniejącej zieleni dokonano wytypowania roślinności planowanej do wycinki oraz do zachowania i ochrony podczas prac budowlanych – zgodnie z opracowaniem. Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią, który stanowi odrębne opracowanie w projekcie budowlanym – załącznik nr 4 do SIWZ. Roboty rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe w szczególności obejmują: -Wycinka krzewów; -Frezowanie nawierzchni asfaltowej; -Odhumusowanie; -Rozbiórkę murków oporowych; -Ogrodzenia. Oznakowanie. Wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu – organizację ruchu drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu – załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia przygotuje i wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z: •obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej), •doprowadzenia terenu przyległego do stanu jak przed rozpoczęciem prac, •wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót, •usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi. Szczegółowe informacje (tabele, rysunki, przekroje) dla I - etapu przebudowy drogi, zawierają się w dokumentacji projektowej. Pozostałe informacje: -Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. -Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do projektowanych rzędnych. -Za niedokładności mapy w tym pomiar wysokościowy, nie zainwentaryzowane urządzenia lub źle zainwentaryzowane projektant nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność za mapy ponosi Geodeta sporządzający mapy. -W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, Wykonawca wznowi osnowę na własny koszt. -Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu. -W celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange PL Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania rozpoczęcia prac do Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 518 32 00 fax.: 22 818 50 10, www.hurt-oranae.pl (informacja w załączeniu do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 złotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 z adnotacją: " Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3)Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5)Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 6)Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8)Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę, oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 9)Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 14.5. a) SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy pzp (opisanego w pkt. 14.4.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach