Przetargi.pl
„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj

Gmina Sitkówka - Nowiny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 475 000 , fax. 413 475 011
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sitkówka - Nowiny
  ul. Białe Zagłębie 25
  26-052 Sitkówka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 475 000, fax. 413 475 011
  REGON: 29101066500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.nowiny.com.pl/, (Zakładka przetargi)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj - wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny – w systemie zaprojektuj – zbuduj. 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1)Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego. 2)Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile jest wymagana. Zakres przedmiotu zamówienia publicznego określono szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 2.2. Przedmiotowy odcinek drogi długości 0,76 km jest przedłużeniem częściowo urządzonego odcinka ul. Marmurowej i łączy się z drogą publiczną nr 000472T na terenie gminy i miasta Chęciny. 2.3. Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2.4. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe. 2.5. Wykonawca w ramach swoich obowiązków musi uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne zezwalające na realizację zakresu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 3.3. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 3.4. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca i podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia określony w § 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania zmówienia oraz złożoność dokumentacji projektowej. 3.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania złożenia przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 3.4.2. Zmiana pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia skutkuje obowiązkiem dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu i dowodów, o których mowa w pkt 3.4.1. 3.4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji w/w dowodów poprzez nałożenie na Wykonawcę obowiązku dostarczenia umów o pracę (do wglądu, oznacza to że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach o pracę), osób mających wykonywać te czynności, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 3.5. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 17.1. Wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert 17.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 82 8493 0004 0040 0429 2160 0006 dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: INO.272.84.P.19 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. -Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów. Oryginał wniesienia wadium jeśli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga pkt a ) do d)” Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). Uwaga dotyczy zasobów podmiotu trzeciego: 9.4.4. Braku podstaw wykluczenia. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5. pkt 1 ustawy, i w tym zakresie Wykonawca składa z ofertą oświadczenie, a) zgodnie z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 9.4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokument, o którym mowa powyżej w pkt. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach