Przetargi.pl
Modernizacja wyposażenia sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt

Sąd Okręgowy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3402373, 3402372 , fax. 413 402 573
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12 a
  25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3402373, 3402372, fax. 413 402 573
  REGON: 32229300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja wyposażenia sal Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja systemu w 8 salach sądowych Sądu Okręgowego w Kielcach, polegająca na jego aktualizacji do najnowszej wersji, która obecnie funkcjonuje w salach sądowych w sądach powszechnych. Modernizacja zakłada wymianę instalacji kablowych, wymianę kluczowych elementów systemu oraz doposażenie zestawów w dodatkowe urządzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32330000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach