Przetargi.pl
Rozbudowa Domu Ludowego Posoka.

Gmina Przykona ogłasza przetarg

 • Adres: 62-731 Przykona, ul. Szkolna 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2791010 , fax. 063 2791022
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przykona
  ul. Szkolna 7 7
  62-731 Przykona, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2791010, fax. 063 2791022
  REGON: 31101951000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Domu Ludowego Posoka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest rozbudowa Domu Ludowego Posoka. Projektowana rozbudowa polega na zmianie konstrukcji dachu na części istniejącego budynku, wykonaniu termoizolacji oraz innych robót remontowych mających na celu poprawę estetyki budynku. W związku z planowaną rozbudową budynku zachodzi konieczność przebudowy instalacji elektrycznej - gniazd wtykowych i oświetlenia oraz instalacji odgromowej. UWAGA DO PROJEKTU: Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów innych producentów przy spełnieniu założenia, iż parametry techniczne stosowanych materiałów będą analogiczne do materiałów zaproponowanych o parametrach równoważnych, nie gorszych niż wskazane w projekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przykona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach