Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4303465, 4303450 , fax. 914 303 606
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4303465, 4303450, fax. 914 303 606
  REGON: 51435400057000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w ramach zadania pn. „Utworzenie Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji dla projektu Nr 3/7-2017/OG-FAMI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ w skład, której wchodzą: 1) Projekt budowlany; 2) Projekt wykonawczy; 3) Informacja BIOZ; 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , Przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Zakres planowanych prac obejmuje prace remontowe wskazane w dokumentacji w tym m.in.: demontaż istniejącej posadzki, likwidacja istniejących, wtórnych studzienek, demontaż części podjazdu dla os. niepełnosprawnych do windy, demontaż stopnia przy wejściu do budynku, wykonanie fundamentów pod zadaszenie i przygotowanie pod instalacje, wylanie nowej posadzki, wykonanie pochylni przy wejściu do dziedzińca, wykonanie nowej pochylni przy wejściu do windy, wykonanie pochylni przy wejściu do budynku (w miejscu istniejących schodów), wykonanie podejść instalacyjnych, wykonanie przebicia w miejscu istniejących podwójnych okien, wykucie wejścia do nowej toalety, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do nowej toalety, wykonanie szklanego przepierzenia przy wejściu do budynku, wykonanie szklanych przepierzeń na dziedzińcu, wykonanie konstrukcji stalowej dla zadaszenia, wykonanie szklanego przekrycia, wykonanie izolacji przy ścianach budynku, remont i modernizacja toalet wraz z nową aranżacją, wykonanie okładzin w pomieszczeniach, montaż wyposażenia (meble). Projekt zakłada zachowanie istniejących elementów historycznego wykończenia elewacji oraz wnętrz i dostosowanie elementów nowych do kompozycji historycznej. Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4 został wpisany 21.03.1985 r. do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-901.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy konto depozytowe Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o numerze: 55 1010 1599 0055 9713 9120 0000 . Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający wymaga aby, w przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie, w dokumencie wadialnym zawarta była informacja o wszystkich członkach konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM L-1.272.2.2019 – na Rozbudowę budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby utworzenia Biura Obsługi Interesantów dla cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie wykazujące brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia -warunków udziału w postępowaniu dotyczące tych podmiotów (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ) oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach