Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne ogłasza przetarg

 • Adres: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2659310 , fax. 18 2659315
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łapsze Niżne
  ul. Jana Pawła II 20 20
  34-442 Łapsze Niżne, woj. małopolskie
  tel. 18 2659310, fax. 18 2659315
  REGON: 00055003100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lapszenizne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Urzędu Gminy Łapsze Niżne na działce nr ewid.320 położonej w miejscowości Łapsze Niżne przy ul. Jana Pawła II 20 - dobudowa budynku w miejscu istniejącej części garażowo - gospodarczej przeznaczonej do rozbiórki, przebudowa konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia, wyposażenie w windę osobową (dźwig), docieplenie i modernizacja elewacji budynku oraz roboty budowlano - remontowe i adaptacyjne wewnątrz budynku związane z rozbudową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000,00zł, słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych. 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lapszenizne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach