Przetargi.pl
Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o szyb windy w Tarnowie przy ul. Romanowicza 9.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882708 , fax. 14 6222833
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta
  ul. Nowa 4 4
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882708, fax. 14 6222833
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o szyb windy w Tarnowie przy ul. Romanowicza 9.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o szyb windy oraz zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych. 1.1. Szczegółowy zakres robót został określony w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej opracowanej przez: Firmę Handlowo - Usługową SILVER Mieczysław Srebro, ul. Rzemieślnicza 22, 33-122 Tarnowiec stanowiącej zał. nr 6 do SIWZ. 1.2. Roboty towarzyszące i zabezpieczające, w tym: 1.2.1. zabezpieczenie korytarzy w rejonie szybu windowego; 1.2.2. usuwanie na bieżąco materiałów z rozbiórki z terenu budowy; 1.2.3. utrzymanie stałego porządku na korytarzach i klatce schodowej. 1.3. Pozostałe wymagania: 1.3.1. Wykonawca przeprowadzi próby odbiorowe i rozruch windy z udziałem wymaganych instytucji w tym Urzędu Dozoru Technicznego i uzyska certyfikat. 1.3.2. Wykonawca sporządzi dokumentację niezbędną do rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz uzyska decyzję na eksploatację dźwigu. 1.3.3. Wykonawca dokona rejestracji windy w Urzędzie Dozoru Technicznego, koszty rejestracji windy został wliczony do wynagrodzenia. 1.3.4. Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Użytkownika w zakresie ogólnej obsługi i użytkowania windy oraz przedstawi wykaz zakresu czynności konserwacyjnych - w siedzibie Użytkownika. 1.3.5. Wykonawca sporządzi pełną dokumentację techniczno - odbiorową w tym dokumentację powykonawczą instalacji windy i protokoły z pomiarów ochronnych instalacji - podającą szczegółowo w języku polskim opisy techniczne i schematy elektryczne, mechaniczne z podaniem parametrów poszczególnych elementów wszystkich montowanych urządzeń. 1.3.6. Wykonawca przygotuje dla użytkownika: a) szczegółową instrukcję obsługi b) skróconą instrukcję obsługi dźwigu w języku polskim. 1.3.7. Wykonawca w okresie objętym gwarancją w ramach świadczonego serwisu gwarancyjnego wykonywać będzie nieodpłatnie wszelkie niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych czynności przewidziane przez producenta w tym: przeglądy okresowe, konserwacje itp. 1.3.8. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis i dojazd serwisanta do siedziby Użytkownika. 1.3.9. Ewentualne naprawy przedmiotu niniejszej umowy w okresie gwarancji będą dokonywane przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy - w siedzibie SOSW Tarnów, ul. Romanowicza 9. Wszystkie koszty naprawy obciążają Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi (gwarancji jakości) na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach