Przetargi.pl
Rozbudowa budynku sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Prawomyślu.

Gmina Kaczory ogłasza przetarg

 • Adres: 64-810 Kaczory, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2842371, 2842372 , fax. 672 841 233
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kaczory
  ul. Dworcowa 22
  64-810 Kaczory, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2842371, 2842372, fax. 672 841 233
  REGON: 57079119300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kaczory.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Prawomyślu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Prawomyślu. Garaż i zaplecze gospodarcze – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zlokalizowane zostały na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych 22/1, 23/5 i 23/6 w miejscowości Prawomyśl w gminie Kaczory. Garaż z zapleczem gospodarczym i istniejącą rozbudową (obecnie budynku sali wiejskiej) stanowić będzie jednolitą funkcję kompleksu sali. Dojazd do drogi gminnej i powiatowej poprzez istniejący zjazd z działki nr 23/5, który będzie wyremontowany polbrukiem. Działki inwestycyjne graniczą od strony południowej z drogą gminną; od strony zachodniej, wschodniej i północnej z terenami prywatnymi zabudowanymi budynkami gospodarczymi. Budynek garażowy posadowiony równolegle do granicy działki, stykający się z budynkiem sali od frontu. Z tyłu sali rozbudowa zaplecza gospodarczego. 1.1 Zakres robót przewidzianych do wykonania. Obiekt garażowy i zaplecze gospodarcze będą dobudowane do istniejącego budynku Sali wiejskiej od strony szczytu – zachodniej i od strony tylnej północnej. Budynek garażowy usytuowany jest równolegle do drogi gminnej w licu sali wiejskiej. Budynek zaplecza gospodarczego dobudowany do istniejącej sali wiejskiej od strony tylnej – północnej. Budynki dobudowane będą obiektami parterowymi i bez podpiwniczenia, przykryte dachem dwuspadowym i jednospadowym ze spadkiem i kątem nachylenia połaci dachu jak na budynki sali. Wjazd do garażu i wejście od strony działki nr 23/6 (zachodniej). Dojście do zaplecza gospodarczego od strony frontowej sali. W pomieszczeniach rozbudowywanych będą przebywać 2 osoby 1x w tygodniu od 2 do 4 godzin. W pomieszczeniu garażowym przewidziane stanowisko na samochód ciężarowy (strażacki dostawczy); wydzielone pomieszczenia: gospodarcze i WC, przystosowane drzwi do pom. gos. i WC. Poziom posadzki w pomieszczeniu garażowym niżej o 30 cm od istniejącej posadzki na sali, poziom posadzki w pomieszczeniu gospodarczym równy z poziomem posadzki na sali. Po rozbudowie pomieszczenia gospodarczego wykuć otwór w ścianie pomiędzy pomieszczeniami o szer. 5,50 m i wys. 2,55 m z wykonaniem nadproży stalowych 3I220 skręconych ze sobą śrubami. W dobudowanym pom. gospodarczym wydzielone pomieszczenia: skrytka i WC z przystosowaniem drzwi do pomieszczeń skrytki i WC. I. KONSTRUKCJA  Ławy i stopy fundamentowe – żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.  Ściany fundamentowe – betonowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 50.  Ściany zewnętrzne – gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej ocieplone styropianem.  Ściany działowe gr. 24, 12 i 6 cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej.  Dachy – stropodach nad pom. garażu konstrukcja stalowa wg rysunku konstrukcyjnego – dach ocieplony płytą warstwową.  Dach stropodach – nad pom. gospodarczym konstrukcja drewniana lekka krokwiowa, dach ocieplony, pokrycie blachodachówką. Uwaga: Kąt nachylenia połaci dachów sprawdzić z natury na istniejącym dachu Sali.  Nadproża – wieńce nad otworami – słupy żelbetowe wg rys. konstrukcyjnego. II. IZOLACJE  Przeciwwilgociowa Fundamentów pozioma: 2x papa na lepiku na gorąco.  Poziome: Posadzek na gruncie – 2x folia budowlana gruba. Dachu – wiatroprzepuszczalna i paraizolacja. Pionowa zew. i wew. ścian fundamentowych – 2x DYSPERBIT R+P ocieplone styropianem zew. gr. 12 cm metodą lekko-mokrą, izolacja zew. z folii kubełkowej na wys. gruntu.  Termiczna: ścian zewnętrznych – wełna mineralna gr. 15 cm metodą lekko-mokrą (przekroje B-B, C-C, D-D) wg rys. architektonicznego, posadzek – styropian twardy gr. 6 cm, dachu dwuspadowego – płyta warstwowa „WŁOZAMOT”gr. 15 cm z rdzeniem styropianowym, dachu jednospadowego – wełna mineralna gr. 15 + 5 cm między krokwiami i pod krokwie. III. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE  Stolarka okienna PVC w kolorze białym, brama wjazdowa do garażu systemowa, drzwi wewnętrzne typowe, do WC z otworami nawietrznymi.  Tynki na ścianach – cem.-wap. lub gipsowa, w pom. WC – płytki glazurowane do wys. 2 m.  Malowanie ścian wew. farbą emulsyjną, konstrukcji stalowej – antykorozyjną i ogniochronną w kolorze białym 2x, konstrukcji drewnianej – grzybobójczą i ogniochronną 3x.  Podsufitka z blachy trapezowej T-16 lub płyty kartonowo-gipsowej na ruscie drewnianym lub metalowym o odporności ogniowej F30.  Parapety pod oknami plastikowe białe wzmocnione.  Posadzki w pomieszczeniach gospodarczych i WC – terakota. W garażu cementowa zbrojona siatką stalową o oczkach gr. 10 cm o gr. zbroj. 4,5 mm, zatarta na gładko, malowana 3x farbą odporną na ścieranie w kolorze szarym.  Wentylacja z pomieszczeń – grawitacyjna nawiewno-wywiewna. Nawiew przez otwory w drzwiach i bramie garażu. Wywiewna w garażu w kalenicy przez kominki Ø200 szt. 2 zakończone daszkiem. W pomieszczeniach gospodarczych i WC przez otwory w ścianach typu „Z” o wym. 14x24 cm pod sufitem lub przez kominki w dachu wymuszenie mechaniczne przez wiatrak przy zapalaniu oświetlenia. Okno 0-3 w pom. WC z pustaków szklanych 20x20 cm. IV. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE  Tynki – mineralne zacierane, malowane 2x farbą silikatową (wykonane na całości elewacji).  Elementy zewnętrzne drewniane dachu zaimpregnowane w kolorze ciemnobrązowym. Elementy zewnętrzne stalowe dachu pomalować farbą przeciwkorozyjną i ogniochronną w kolorze brązowym. Okapy dachu obudować w jednym wzorze elewacji sali.  Wykończenie dachów: opierzenie, rynny i rury spustowe – miedziane lub tytanowe.  Okna zew. w kolorze białym PVC, brama do garażu uchylna z naświetlami w kolorze czerwonym, otwierana elektrycznie lub ręcznie ze wspomaganiem.  Dach nad rozbudową dwuspadowy i jednospadowy o takim samym kącie nachylenia połaci jak na sali (23°, 27° i 10°).  Pokrycie dachu nad garażem – płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm w kolorze białym (od spodu), na zew. w kolorze blachodachówki – sali.  Pokrycie dachu jednospadowego nad zapleczem w kolorze i wzorze dachu nad salą.  Spadki pokrycia dachów dopasować do spadków dachu sali.  Dach nad garażem oddzielić od dachu sali murkiem ogniowym wys. Do 30 cm gr. 24 cm.  Na okna tylne zew. zamontować ochronne kraty stalowe.  Opaska betonowa wokół budynku ze spadkiem od budynku o szerokości 50 cm z obrzeżem chodnikowym  Cokół budynku – tynk żywiczny lub obłożony płytkami elewacyjnymi.  Wjazd na działkę i do garażu wykonać z polbruku ze spadkami.  Istniejące ogrodzenie terenu wyremontować lub wymienić. V. INSTALACJE  Woda z istniejącego przyłącza wodnego – wodociągu wiejskiego.  Kanalizacja sanitarna – rozprowadzenie wewnętrzne na działce do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  Odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych przez betonowe guliki dł. 1,20 m lub odprowadzenie systemem drenażowym na własną posesję.  Instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa z istniejącego przyłącza.  Instalacja elektryczna wewnętrzna wg oddzielnego opracowania.  Instalacja gazowa z istniejącego przyłącza gazowego.  Ogrzewanie gazowe wew. wg oddzielnego opracowania.  Instalacja piorunochronna na całości budynku wg oddzielnego opracowania.  Hydranty ppoż. usytuowane w pobliżu, przy drodze gminnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach