Przetargi.pl
Rozbiórka i Budowa Linii Napowietrznej SN oraz Budowa Linii Kablowej SN Poniec, jedn. ewid. 300407_4; obręb 0001, dz. nr:640, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7; jedn. ewid. 300407_5; obręb 0014, dz. nr: 866/1, 866/2

Gmina Poniec ogłasza przetarg

 • Adres: 64-125 Poniec, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 731 533 , fax. 655 733 983
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poniec
  Rynek 24
  64-125 Poniec, woj. wielkopolskie
  tel. 655 731 533, fax. 655 733 983
  REGON: 41105038500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka i Budowa Linii Napowietrznej SN oraz Budowa Linii Kablowej SN Poniec, jedn. ewid. 300407_4; obręb 0001, dz. nr:640, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7; jedn. ewid. 300407_5; obręb 0014, dz. nr: 866/1, 866/2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka i Budowa Linii Napowietrznej SN oraz Budowa Linii Kablowej SN Poniec, jedn. ewid. 300407_4; obręb 0001, dz. nr:640, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7; jedn. ewid. 300407_5; obręb 0014, dz. nr: 866/1, 866/2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45315500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach