Przetargi.pl
Mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Puszczykowa w latach 2020-2021

Miasto Puszczykowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-040 Puszczykowo, ul. Podleśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8133225, 8983719 , fax. 618 133 225
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Puszczykowo
  ul. Podleśna 4
  62-040 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8133225, 8983719, fax. 618 133 225
  REGON: 63125787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puszczykowo.pl, Biuletyn Informacji Publicznej; zakładka zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Puszczykowa w latach 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne oraz ręczne oczyszczanie na mokro ulic (wraz z przyległymi zatokami parkingowymi, autobusowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań), chodników i ścieżek rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Puszczykowa w okresie od podpisania umowy do dnia 25 grudnia 2021 roku. W zakres prac wchodzi również usuwanie piasku, błota, liści, kwiecia, gałęzi zalegających na jezdni i innych substancji sypkich. Wszystkie powstające odpady podczas wykonywania czynności objętych umową, Wykonawca będzie przekazywał bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla miasta Puszczykowa. Zamawiający przewiduje w ciągu jednego roku: 6 – krotne zamiatanie ulic (wraz z przyległymi zatokami parkingowymi, autobusowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań) oraz 6 – krotne zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów. Przedmiot zamówienia obejmuje również w każdym roku: jednorazowe pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic (wraz z przyległymi zatokami parkingowymi, autobusowymi, polami martwymi, powierzchniami skrzyżowań) oraz jednorazowe pozimowe mechaniczne i ręczne zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych oraz parkingów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada: 1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o kodzie minimum: 20.03.01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, prowadzony przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu 2) aktualne zezwolenie w zakresie transportu odpadów ważne co najmniej do 31 grudnia 2021 roku o kodzie minimum: 20.03.01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20.03.03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) lub inne zezwolenia wymienione w przywołanej ustawie o odpadach wydane przez właściwy organ, w zakresie którego uwzględniono odpowiednie wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (wypełniony i podpisany) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, b) c) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium (jeśli dotyczy), d) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, e) w przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach