Przetargi.pl
Rozbiórka budynku administracyjnego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy Zwycięstwa 9

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 448 111 , fax. 756 448 111
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o.
  ul. Bankowa
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 756 448 111, fax. 756 448 111
  REGON: 23088951500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tbsboleslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku administracyjnego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy Zwycięstwa 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części nadziemnej budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 3 190 m2 i kubaturze 11 069 m3 wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i uprzątnięciem terenu, znajdującego się w Bolesławcu przy ulicy Zwycięstwa 9. 1 Szczegółowy zakres robót oraz technologię i właściwości wykonania robót określa przedmiar robót załączony do niniejszej specyfikacji. Materiał z rozbiórki wykonawca musi zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 Przedmiar jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji przedmiar będzie udostępniony (wypożyczony) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 3 Zamawiający wymaga wykonania prac bez uszkodzenia terenu sąsiadującego. 4 Rozbiórce podlegają tylko kondygnacje nadziemne budynku. 5 Media od budynku nie zostały odcięte. 6 Do obowiązków wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należeć będzie: 6.1 wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w przedmiarze oraz utylizacja odpadów, 6.2 po wykonaniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu zabezpieczenie kondygnacji podziemnej budynku przed dostępem osób niepowołanych, poprzez wykonanie ogrodzenia docelowego z siatki ogrodzeniowej. Ogrodzenie powinno mieć minimum 1,5m wysokości i swoim wykonaniem nie stwarzać zagrożenia dla ludzi. 6.3 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 6.4 zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów o ile są wymagane przepisami prawa, 6.5 uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu prac a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, 6.6 odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne, 6.7 odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów, 6.8 w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 6.9 wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 6.10 naprawa ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 6.11 roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 6.12 rozbiórkę ścian parteru można prowadzić mechanicznie przy zachowaniu ostrożności naruszenia stropu i kondygnacji podziemnej. 6.13 przedłożenie przed podpisaniem umowy lub w momencie jej zawierania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę zagwarantowanego miejsca składowania odpadów, powstających w wyniku realizacji zadania (Oświadczenie zarządcy wysypiska, posiadającego decyzję jw., o gotowości przyjęcia odpadów) lub umowy zawartej przez Wykonawcę z firmą posiadającą taką decyzję. 6.14 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej umieszczenie wytworzonych odpadów na wysypisku („karta przekazania odpadów”). 6.15 zabrania się kruszenia odpadu uzyskanego z rozbiórki, w miejscu prowadzenia robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek o nr: 57 1090 1939 0000 0005 1600 5419, z dopiskiem „Wadium – rozbiórka Zwycięstwa.” Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału i w osobnym opakowaniu dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w punktach 6.2., 6.3. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach