Przetargi.pl
Roboty remontowe, posadzkarskie i towarzyszące.

Gmina Międzybórz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-513 Międzybórz, Kolejowa 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 602535142
 • Data zamieszczenia: 2022-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzybórz
  Kolejowa 13
  56-513 Międzybórz, woj. dolnośląskie
  tel. 602535142
  REGON: REGON 250854889
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miedzyborz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe, posadzkarskie i towarzyszące.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakres remontu:- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej z korkiem z żeliwa ciągliwego.- demontaż umywalki, zmywaka.- wyniesienie wyposażenia kuchni- zlewów, regałów, stołów roboczych, szaf.- demontaż oświetlenia.- rozebranie płytek okładziny ściennej- wysokość płytek ceramicznych 2,01, 2,14m.- rozebranie ścianki wykonanej z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej.- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo wapiennej na ścianach itp.- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.- przygotowanie podłoża- oczyszczenie mechaniczne podłogi z pozostałości kleju poprzezszlifowanie.- przygotowanie podłoża ścian i sufitu- oczyszczenie i zmycie ścian i sufitu.- gruntowanie podłogi (np. CERESIT CT 17; ATLAS UNI GRUNT).- gruntowanie ścian (np. CERESIT CT 17; ATLAS UNI GRUNT).- wykonanie tynków wewnętrznych kat IV.- tynki cementowo- wapienne.- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy,- wykonanie płytek ceramicznych na ścianach na zaprawie klejącej do wysokości 2,00m.- wykonanie zaprawy spoinującej ścian- tzw. fuga.- wykonanie gładzi gipsowych, dwuwarstwowych na ścianach.- przygotowanie ścian wewnętrznych i sufitu- szpachlowanie ścian i sufitu.- wykonanie posadzki i cokołów z płytek gresowych na zaprawie klejącej,- wykonanie zaprawy spoinującej posadzki - tzw. fuga.- malowanie ścian wewnętrznych i sufitu farbą emulsyjną- malowanie dwukrotne.- malowanie ścian wewnętrznych farbami olejnymi- malowanie dwukrotne.- malowanie farbą olejną grzejników, rur itp.- malowanie farbą olejną powierzchni metalowych- malowanie dwukrotne.- wniesienie i montaż wyposażenia: zlewów, regałów, szaf, stołów roboczych.- montaż umywalek z osprzętem i baterią.- montaż uchwytów umywalkowych dla osób niepełnosprawnych.- montaż zlewozmywaka z osprzętem i baterią.- montaż kratek wentylacyjnych.- montaż oświetlenia. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo zawarty jest w Załącznikach 8-10 do SWZ.2.4 Przedmiary – w załączniku do SWZ, pomocniczo określają zakres przedmiotu zamówienia. Dokładną ilość robot należy sprawdzić i wycenić zgodnie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz STWiOR zachowując prawo budowlane i sztukę budowlaną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach