Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Ratuszowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 221 20 00, , fax. 55 221 20 83
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
  Ratuszowa 4
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 221 20 00, , fax. 55 221 20 83
  REGON: 28099290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu. przedmiot główny: nazewnictwo wg CPV: roboty remontowe oraz renowacyjne Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ. 2. Zakres zamówienia. Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane: - według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac, - zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ). Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2a, 2b, 2c do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ) Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000,00 zł. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: - wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) Dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. b) Zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach