Przetargi.pl
Roboty instalacyjne - kolektorów słonecznych z podłączeniem do istniejącego węzła cieplnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5629582, 5629462, 5629595 , fax. 087 5629594
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
  ul. Szpitalna 60 60
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, fax. 087 5629594
  REGON: 79031936200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty instalacyjne - kolektorów słonecznych z podłączeniem do istniejącego węzła cieplnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest:Robaty instalacyjne- kolektorów słonecznych z podłączeniem do istniejącego węzła cieplnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. 2.W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzą; - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych w tym zakup i montaż kolektorów słonecznych - Roboty budowlano-konstrukcyjne - Roboty w zakresie instalacji elektroenergetycznych 1.Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 8 SIWZ. 2.Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załacznik nr 8 SIWZ), poleceniami Inwestora oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3.Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego oszacowania ceny oferty z uwzględnieniem stanu faktycznego obiektu i ewentualnych błędów w pozycjach kosztorysu nakładczego. 4.Przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadać aprobaty techniczne oraz niezbędne certyfikaty 5.Całość robót zostanie wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 6. Zamawiający żąda udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i 5 letniej rękojmi za wady na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji technicznej określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie gorsze niż określone w kosztorysie nakładczym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093311009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości wynoszącej 10 336,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.45 ust. 6 PZP). 3.Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego : KREDYT BANK S.A. 1710 Oddział KB S.A. w Suwałkach Nr konta 42 1500 1719 1217 1002 6998 0000 6.Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach