Przetargi.pl
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5628102
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Suwałkach
  ul. Mickiewicza 1 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5628102
  REGON: 00052337600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów papierniczo-biurowych w ramach projektu . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ: Część 1- dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 126. Część 2 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13. Część 3 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 9 Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51. Część 4 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50. Część 5 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, ul. Hamerszmita 11. Część 6 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 10 Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5. Część 7 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66. Część 8 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez wykonawców wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach