Przetargi.pl
Roboty czerpalne w Porcie Darłowo na odcinku Nabrzeża Parkowego oraz Nabrzeża Skarpowego

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 00014502300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty czerpalne w Porcie Darłowo na odcinku Nabrzeża Parkowego oraz Nabrzeża Skarpowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Roboty czerpalne w Porcie Darłowo na odcinku Nabrzeża Parkowego oraz Nabrzeża Skarpowego polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej i wykonaniu robót podczyszczeniowych w Porcie Darłowo, w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: pobranie i zbadanie pod względem czystości chemicznej 6 próbek urobku - koniecznych do uzyskania zezwolenia opisanego w pkt. 3.2.3., wykonanie koncepcji wraz z atestem części podwodnych nabrzeży i ekspertyz o dopuszczalnych głębokościach przy tych nabrzeżach, złozenie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 roku w sorawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji, wykoanie kompletnej dokumentacji budowlanej z uwzględnieniem koncepcji oraz inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzgodnienie jej z inwestorem, wykonanie robót czerpalnych na podstaiwe wykonanej dokumentacji budowlanej na terenie kanału portowego Portu Darłowo wraz z wywozem urobku na klapowisko w morzu na odległość do 4,5 Mm lub utylizację wydobytego urobku (jeżeli w wyniku badań laboratoryjnych z pobranych wcześniej próbek urobku wyniknie, że pobrany urobek na danym akwenie jest zanieczyszczony w takim stopniu, że Wykonawca nie otrzyma decyzji na odkład na klapowisko opisanej w ppkt. 3.2.3. o łącznej ilości szacunkowej 81 487 m3, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną; wykonanie robót czerpalnych zostało podzielone na osiem etapów, określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym, zaprezentowanych wizualnie na mapie sondażowej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ), wykonanie sondaży sprawdzajacych, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ oraz realizację robót czerpalnych, tj. wykonanie zaprojektowanego przedsięwzięcia, zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty z Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załacznik nr 10 do SIWZ. Projekt stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie zgłoszenia robót budowlanych. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452440009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach