Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Gmina Miasto Chełmno ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 771 729 , fax. 566 771 774
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Chełmno
  ul. Dworcowa 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 771 729, fax. 566 771 774
  REGON: 87111848300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.chelmno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane związane z realizacją w roku 2021 projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 obejmujące: rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Chełmnie (budowa kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, budowa zbiornika wyrównawczego ścieków dowożonych, budowa przepompowni osadu wstępnego, budowa fermentera – zagęszczacza osadu wstępnego, budowa przepompowni cieczy osadowych zawierających LKT, budowa neutralizatora gazów kwaśnych, budowa sieci technologicznych oraz przebudowa stacji mechanicznego odwadniania osadu z dozowaniem wapna), na terenie urządzeń gospodarki wodnościekowej. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w Dokumentacji budowlanowykonawczej [Technologia, instalacje i sieci technologiczne, wod.–kan.; KONSTRUKCJA; Sieci iinstalacje elektryczne, AKPiA; DROGI] - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6 do SIWZ opracowanej przez: Firma KonsultacyjnoProjektowa Gospodarki Wodno–Ściekowej WADIS Sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz. Decyzje administracyjne: - Decyzja Nr 361/2017 [znak AABŚ.A.6740.1.314.2017.AS.AB] Starosty Chełmińskiego ws. udzielenia pozwolenia na budowę z dnia 06.12.2017 r.; - Decyzja 76/2017 [znak WOO.4260.44.2017.JR.8] Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21.09.2017 r. Adres inwestycji: działka nr 43/7 i 43/9, obręb ewidencyjny 8, Gmina Miasto Chełmno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach