Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji c.o. – I/Biała Podlaska

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 357 402 , fax. 815 357 402
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
  ul. Tomasza Zana
  20-601 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 357 402, fax. 815 357 402
  REGON: 17756004420000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji c.o. – I/Biała Podlaska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia, o wartości poniżej 5 548 000 euro, są roboty budowlane polegające na remoncie instalacji centralnego ogrzewania w budynku I/ZUS w Białej Podlaskiej przy ul. Sadowej 23 wraz z wykonaniem węzła cieplnego i zasilającej go instalacji elektrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto, oprócz robót budowlanych, utrzymanie wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń w stałej sprawności technicznej w okresie gwarancji, niezależnie od zapewniania gwarancji na wykonane roboty budowlane. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności zawarte w zał. nr 1A do SIWZ , w stosunku do których Zamawiający wymaga, aby były one zrealizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę; 1.1. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV i ich nazwy): 45331100-7 - „Instalowanie centralnego ogrzewania”,45331000-6 -„Instalowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”,45310000-3 - „Roboty instalacyjne elektryczne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) na warunkach opisanych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie konkretyzuje swoich wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć wraz z ofertą: 1. Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Kosztorysy ofertowe, sporządzony wg załączonych do SIWZ przedmiarów robót; 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2 do SIWZ), o którym mowa w pkt. 10.1; 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg załącznika nr 2a do SIWZ), o którym mowa w pkt. 10.2; 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy; 6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum), zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i składając jedną ofertę dołączają do niej pełnomocnictwo w tym zakresie (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 7. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) dla osoby podpisującej ofertę, zobowiązani są również złożyć wraz ofertą inni wykonawcy, jeżeli osoba ta nie jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy w dokumencie rejestrowym; 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.3 i 11.4. składa z mocy art. 25a ust. 6 ustawy, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 9. Oświadczenie z RODO (wg załącznika nr 8 do SIWZ); 10. Zaleca się również złożyć potwierdzenie wniesienia wadium (dotyczy innej formy wniesienia wadium niż pieniądz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach