Przetargi.pl
Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym – Nr 7/19/N

41 Baza Lotnictwa Szkolnego ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 551 75 25 , fax. 81 551 95 36
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
  ul. Brygady Pościgowej 5
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 81 551 75 25, fax. 81 551 95 36
  REGON: 61456920000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym – Nr 7/19/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i sprzętu mechanizacji prac biurowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (dla poszczególnych części załączniki odpowiednio dla części I – załącznik nr 5a, dla części II- załącznik nr 5b, dla części III i IV– załącznik nr 5c). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 niezależne części: Część I - Materiały biurowe – Sekcja Szkoleniowa Część II: Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych - niszczarek do dokumentów oraz kalkulatorów - Służba Uzbrojenia i Elektroniki Część III: Dostawa papieru ksero – Służba sprzętu łączności i informatyki Część IV: Dostawa papieru o wyższej gramaturze, papieru foto, papieru kolorowego, papieru sublimacyjnego, folii do drukarek, papieru samoprzylepnego, rolek do faksu - Służba sprzętu łączności i informatyki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla żadnej z części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla każdej części: I, II, III, IV: Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ - pkt I); 2. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ - pkt I ). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 3 i nr 2 do SIWZ - pkt II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ - pkt III). Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Dla każdej części: I, II, III, IV: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się w szczególności z: 1.1. wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ; wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także: 1.2. oświadczenia - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki Nr 2 i 3 do SIWZ); 1.3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. (W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa). 1.4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy); 1.5. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.6. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy. 1.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. 1.8. Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje wyroby równoważne: Dotyczy części I, II, III, IV: Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę urządzeń lub materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia. Składając ofertę równoważną Wykonawca zobowiązany jest, w celu udowodnienia równoważności złożyć wraz z ofertą: karty katalogowe, karty charakterystyki, opisy, zdjęcia, instrukcje obsługi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego. Wskazane dokumenty muszą zawierać informacje: - której pozycji formularza ofertowego opisanej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dotyczą; - muszą wskazywać na oferowany równoważny znak towarowy i producenta i muszą wyraźnie wskazywać, że są to dokumenty na potwierdzenie równoważności oferowanych rozwiązań; - muszą odnosić się do wszystkich parametrów (parametrów równoważności) wskazanych w opisie danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych urządzeń. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie urządzeń i materiałów za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). Wykonawca, który powołuje się na urządzenia równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego urządzenia równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu urządzeń równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje urządzenia i materiały wskazane w SIWZ (w załączniku nr 1 do SIWZ). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert. Zamawiający w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w formularzu ofertowym (podstawa prawna: art. 30 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego (w zakresie norm), jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku Nr 1 do SIWZ (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) przedkładając wraz z ofertą: - wykaz produktów, których równoważność dotyczy - opis każdego produktu równoważnego w postaci np. szczegółowej karty produktu, deklaracji zgodności, protokołu z badań laboratoryjnych, potwierdzającego zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje produkty równoważne w zakresie norm. Wykonawca oferujący produkty zgodne z opisem Zamawiającego (zgodne z normami określonymi w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia) – nie ma obowiązku składania żadnych dokumentów w tym zakresie. 1.9. Dokumenty stanowiące treść oferty (na potwierdzenie parametrów zadeklarowanych w kryteriach oceny ofert) Część II: Dostawa sprzętu mechanizacji prac biurowych - niszczarek do dokumentów oraz kalkulatorów - Służba Uzbrojenia i Elektroniki Na potwierdzenie zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów określonych w kryterium jakości dla niszczarek i kalkulatorów (w tabeli 4 i 5 formularza ofertowego) – wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ze złożoną ofertą np.: katalogi, opisy, dowody urządzeń, karty charakterystyki itp. – dla zaoferowanego w formularzu ofertowym modelu i producenta urządzenia. Z przedstawionych dokumentów – muszą wynikać wszystkie parametry ujęte w tabelach 4 i 5 formularza ofertowego – załącznika Nr 1 do SIWZ. Dokumenty te stanowią treść złożonej oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Parametry dla niszczarek (tabela 4 formularza ofertowego): - Ilość niszczonych kartek (jednocześnie), - Szczelina do niszczenia płyt (wspólna czy osobna), - Poziom głośności, - Pojemność kosza na ścinki Parametry dla kalkulatorów (tabela 5 formularza ofertowego): - System zasilania (baterie lub podwójny system bateria słoneczna/baterie) - Wyłączanie automatyczne Część III: Dostawa papieru ksero – Służba sprzętu łączności i informatyki Na potwierdzenie zadeklarowanej przez Wykonawcę w poz. 306 i 307 części III zamówienia białości papieru (w tabeli 6 formularza ofertowego) – wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz ze złożoną ofertą np.: katalogi, opisy, karty charakterystyki, zdjęcia opakowania itp. – dla zaoferowanej w formularzu ofertowym nazwy producenta papieru i innych elementów identyfikujących zaoferowany przedmiot zamówienia (nazwa handlowa, numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol). Z przedstawionych dokumentów – musi wynikać białość papieru dla poz. 306 i 307 części III zadeklarowana w tabeli 6 formularza ofertowego. Dokumenty te stanowią treść złożonej oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Wykonawca, który będzie chciał uzyskać punkty kryterium „dostawa papieru ekologicznego” (w kryterium środowiskowym) winien zaoferować dostawę papieru ekologicznego w poz. 306 i 307 części III zamówienia. Papier ten winien posiadać certyfikat lub znak ekologiczny, taki jak: • FSC (100% lub Recycled lub MIX) lub • Eco-Label UE lub • Błękitny Anioł lub • Nordycki Łabędź Zamawiający oprócz wyżej wymienionych oznaczeń uzna również inne certyfikaty lub oznakowania ekologiczne, spełniające przedmiotowe kryterium. Wykonawca może wskazać, iż oferowany produkt (z poz. 306 i 307 części III zamówienia) posiada jeden z powyższych znaków. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego kryterium, Zamawiający żąda złożenia jednego z następujących dowodów: - certyfikat lub - karta produktu (karta charakterystyki) lub - zdjęcie opakowań Dla papieru z poz. 306 i 307 części III zamówienia Dokumenty te powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Gdy Wykonawca nie załączy wraz z ofertą dokumentacji potwierdzającej, że dostarczy w poz. 306 i 307 części III zamówienia papier ekologiczny otrzyma 0 punktów w tym kryterium. a) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania; b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców; Część I Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do przekazania w formie papierowej dla następujących pozycji: 23-30, 36-48, 66-73, 85, 113, 115-116, 152-163, 176, 198-206, 212-213, 217-219, 221, 234, 248, 260-273, 280-284 następujących elementów: nazwy producenta oraz inne elementy identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia, tj. numer katalogowy producenta lub typ lub model lub symbol bądź nazwa (z wyjątkiem pozycji nr 58, tj. flamastry 6-kolorowe oraz nr 205, tj. plastelina 6-kolorowa, gdzie należy podać jedynie producenta).Określony wyżej dokument musi być złożony (przesłany) w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentacji wykonawcy. część II Wraz z dostawą urządzeń Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oddzielnie dla każdego urządzenia stosowne dokumenty tj. gwarancja na urządzenie, gwarancja na noże tnące (dotyczy niszczarek), instrukcja obsługi oraz potwierdzić dostarczając karty katalogowe urządzeń, że urządzenia pochodzą z aktualnej produkcji, są modelami ogólnie dostępnymi na polskim rynku, których parametry techniczne można potwierdzić w katalogach drukowanych lub stronach internetowych producentów. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę. część III, IV Wraz z dostawą materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, karty charakterystyki materiału, atesty, itp.- w stosunku do materiałów, które takowe posiadają, dopuszczających te materiały do powszechnego użytku i stosowania. W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach