Przetargi.pl
roboty budowlane zadania inwestycyjnego pt. OGRANICZENIE STRAT ENERGII NA PRZESYLE I DYSTRYBUCJI Z GWC PRZY UL. KORFANTEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3447800 , fax. 032 3447840
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ruda Śląska
  ul. Zabrzańska 24 24
  41-700 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 3447800, fax. 032 3447840
  REGON: 27182384600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pec.rsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane zadania inwestycyjnego pt. OGRANICZENIE STRAT ENERGII NA PRZESYLE I DYSTRYBUCJI Z GWC PRZY UL. KORFANTEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie inwestycyjne polega na rozbiciu istniejącego układu dostawy ciepła i ciepłej wody na 8 oddzielnych węzłów cieplnych, które będą zasilać taką samą ilość obiektów. W ramach inwestycji nastąpi całkowita likwidacja instalacji niskoparametrowych sieci
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w - wysokości: 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 )
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy PZP, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - przedstawią ofertę zgodną z wymogami Ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców powinien załączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, polisę,opiewającą na kwotę co najmniej 1000000 zł. a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.Wykonawca składa : wykaz zrealizowanych prac o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia w którym każde z zadań opiewa na kwotę 500000 zł oraz wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadających uprawnienia określone w zał. nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja na wykonane roboty
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pec.rsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach