Przetargi.pl
Roboty budowlane w ZUS O/Koszalin i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: Część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie, Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-434 Koszalin, Juliana Fałata
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3485514, , fax. 94 3481233
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie
  Juliana Fałata 30
  75-434 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3485514, , fax. 94 3481233
  REGON: 00001775600435
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w ZUS O/Koszalin i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: Część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie, Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach Oddziału ZUS w Koszalinie i Inspektoracie w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (zadania): część I (zadanie nr 1) – wymiana stolarki drzwiowej na automatyczną w Oddziale ZUS w Koszalinie przy ul. Juliana Fałata 30: - wymiana istniejącej stolarki drzwiowej w holu wejścia budynku „C”, - wewnętrznej na drzwi dwuskrzydłowe EI30, rozwierne w konstrukcji stalowej automatycznie o wym. 200x240cm i drzwi dwuskrzydłowe EI60, dymoszczelne, rozwierne w konstrukcji stalowej automatycznie o wymiarach 200x210cm, - zewnętrznej jednoskrzydłowej na automatyczną o wym. 100x210cm i dwuskrzydłowe na automatyczną o wym. 400x210cm rozsuwaną w konstrukcji aluminiowej w zabudowie witrynowej o powierzchni ok. 41,6m2, - wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania stolarki drzwiowej automatycznej i kurtyn powietrznych, - rozbudowa rozdzielni do zasilania stolarki drzwiowej automatycznej i kurtyn powietrznych, - instalacja kurtyn powietrznych L min - 1,0 mb. i L min – 2,0 mb., - wykonanie sterowania stolarki drzwiowej automatycznej do systemu p.poż., - dwukrotne malowanie ścian i sufitów holu w ilości 195,82 m2 wraz z przygotowaniem powierzchni, - wywóz gruzu, utylizacja. Część II (zadanie nr 2) – malowanie pomieszczeń biurowych i SOK-u w Inspektoracie ZUS w Drawsku Pomorskim przy ul. Basztowej 1b: - przygotowanie powierzchni tynku ścian i sufitów w ilości 1680,59 m2, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów w ilości 1 779,19m2, w tym magazyny dokumentacji bieżącej w ilości 298,72 m2, - malowanie farbami emulsyjnymi płyt sufitu podwieszanego w ilości 226,9 m2, - jednokrotne malowanie farbami akrylowymi stolarki drzwiowej, ścianek i osłon w ilości 207,18 m2 wraz z robotami towarzyszącymi, - jednokrotne malowanie farbami olejnymi stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w ilości 9,30 m2, - jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników w ilości 37,89 m 2, - jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad, rur c.o., kratek wentylacyjnych, - wymiana wykładziny z PCV na wykładzinę homogeniczną wraz z przygotowaniem podłoża w ilości 28,90 m 2 , - wymiana sufitów podwieszanych w ilości 20,7 m 2 , - wymiana parapetów w ilości 16,55mb., - naprawa zadaszenia wejścia głównego z wymianą uszkodzonych elementów odeskowania, - malowanie elementów drewnianych zadaszenia wejścia głównego, - wymiana opraw zewnętrznych w ilości 4szt. na oprawy typu LED zadaszenia wejścia głównego w lokalu Inspektoratu ZUS w Drawsku Pomorskim, ul. Basztowa 1b, - wywóz gruzu, utylizacja. W pomieszczeniach magazynów dokumentacji bieżącej nie należy stosować farb, lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne zwłaszcza: formaldehydu, ksylenu, toulenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w ramach powyższego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie może być złożone razem z ofertą. 2. Formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ) z kosztorysem ofertowym (sporządzonym zgodnie z zapisami Rozdziału X pkt 3 SIWZ). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 4. Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale II pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział IV pkt 1 SIWZ). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5. Oświadczenie RODO (wg wzoru załącznika nr 10 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach