Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy kanalizacji deszczowej o średnicach : 1) fi 300 mm – ok. 437,50 m, 2) fi 400 mm – ok. 320,10 m, 3) fi 500 mm – ok. 245,20 m, 4) fi 600 mm – ok. 130,35 m, 5) fi 800 mm – ok. 229,75 m, razem ok. 1 362,90 m, wraz z przyłączami (przebudowywanymi i nowoprojektowanymi): fi 200 mm, fi 250 mm; fi 300 mm, z wykonaniem na kanałach deszczowych m.in.: - 90 sztuk wpustów ulicznych (60 nowych i 30 do przebudowy), - 78 studzienek (fi 100mm – 54 szt., fi 1200mm – 14 szt. fi 1500mm – 10 szt.), i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem: kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, sieci ciepłowniczej, przewodów telekomunikacyjnych i linii kabli NN i SN, oraz wymianą nawierzchni na ulicy Staszica i na fragmentach chodnika dla pieszych, wraz z robotami towarzyszącymi np. wykonaniem robót demontażowych, wywiezieniem elementów, ubytków i materiałów z demontażu na złom lub na wysypisko, z uporządkowaniem terenu po wykonanych robotach i przywróceniem zagospodarowania do stanu poprzedniego w przypadku degradacji zieleni (np. zasianie trawy lub innej roślinności w rejonie zniszczonego obszaru) oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej z uzgodnieniem geodezyjnym powykonawczym w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) dokumentacja projektowa, 2) wzór umowy z załącznikami stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ. 2. Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach