Przetargi.pl
Roboty budowlane – remont sanitariatów remont pomieszczeń biurowych, remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 93015621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane – remont sanitariatów remont pomieszczeń biurowych, remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane – remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych, remont korytarzy wraz z wymianą stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33. 2. Przedmiotem robót objęto: 2.1. Roboty budowlane – w zakresie: 2.1.1. Wymiana stolarki drzwiowej na przeciwpożarową. Stolarka drzwiowa z ościeżnicami przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI60 i EI30 i kompletnej z ościeżnicami. Drzwi do pomieszczeń biurowych. Są to drzwi przeciwpożarowe stylizowane do charakteru oryginalnych drzwi występujących budynku. Drzwi mogą być wykonane jako klasyczne typowe drzwi ppoż. płytowe wielowarstwowe drewniane z ościeżnicami. Wyróżnikiem ich musi być faktura zewnętrzna, tj. od strony holli i korytarzy. Fakturę tą należy wykonać jako nakładkę z litego drewna, składającą się z pięciu kwater poziomych rozdzielonych trójkątnymi listwami drewnianymi. Grafikę i geometrię drzwi pokazano na rysunku zestawienia stolarki drzwiowej Zaleca się pomierzyć z natury (z oryginalnych drzwi) występujące na nich zdobienia i ustalić wymiary listew. Kolorystykę drzwi oraz inne cechy opisano na rys. nr AKW 2c. 2.1.2. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 2.1.3. Układanie podłóg z płytek ceramicznych 2.1.4. Montaż sufitu podwieszanego systemowego 2.1.5. wykonanie tynków gipsowych 2.1.6. wymiana urządzeń sanitarnych 2.1.7. montaż ścianek g-k 2.1.8. cyklinowanie podłóg drewnianych 2.1.9. lakierowanie podłóg drewnianych 2.1.10. wymiana stolarki drzwiowej 2.1.11. montaż samozamykaczy do drzwi p. pożarowych 2.2. Roboty budowlane – instalacja elektryczna: 2.2.1. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu 2.2.2. montaż lamp oświetleniowych 2.2.3. montaż lamp oświetleniowych ( lampy ledowe ) 2.3. Roboty budowlane – malarskie: 2.3.1. przygotowanie starych tynków pod malowanie farbami odpornymi na zmywanie 2.3.2. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na zmywanie ( farby lateksowe) w kolorach uzgodnionych z Inwestorem 2.3.3. dwukrotne malowanie grzejników i rur 2.3.4. malowanie poręczy metalowych ozdobnych. 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia przedstawiają dokumenty będące integralną częścią SIWZ w postaci: 3.1. Przedmiaru robót – załącznik nr 3 do SIWZ. 3.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminy, umowy i rozliczenia z podwykonawcami, wynagrodzenie i warunki płatności oraz rozliczenia z podwykonawcami, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, prawa i obowiązki stron, zatrudnianie pracowników, odbiory robót, gwarancję i rękojmię, kary umowne i inne istotne warunki realizacji zamówienia – zostały określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. WADIUM. 1. Wykonawca, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5800,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: NBP Oddział Okręgowy Wrocław, numer rachunku: 34 1010 1674 0000 9713 9120 1000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Pu-2380-061-041-043/2020/AB na roboty budowlane w budynku KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33.” 3.1. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 3.2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty, składanej w formie pisemnej. 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – podpisany przez osobę uprawnioną do jego wystawienia ze strony gwaranta lub poręczyciela. Odpowiedzialność za skuteczne wniesienie wadium ponosi wyłącznie wykonawca. 4.1. Uwaga! Wadium w formie elektronicznej należy złożyć przed upływem terminu składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) na adres: adam.balicki@wr.policja.gov.pl. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bądź poręczenia, dokument (oryginał) taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie zapłaty wadium Zamawiającego, skierowane do gwaranta lub poręczyciela w terminie związania ofertą, oraz sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien m.in. zawierać następujące elementy: 5.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawca), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiający), nazwę gwaranta/poręczyciela (bank lub instytucja ubezpieczeniowa udzielający gwarancji/poręczenia) wraz ze wskazaniem ich siedzib; 5.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 5.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia; 5.4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5.5. Zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: bezwarunkowego, na pierwsze żądanie zapłaty wadium Zamawiającego, skierowane do gwaranta lub poręczyciela w terminie związania ofertą, zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami). 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy –zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, zatrzymania wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami). II. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (paragraf 6 ust. 2 IPU – załącznik nr 2 do SIWZ). Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie powinno być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zabezpieczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy lub w dniu jej podpisania. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości. 6. Zasady zwrotu zabezpieczenia: 6.1. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6.2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 7. Szczegółowe uregulowania odnoszące się do zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający określił w paragrafie 6 IPU (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ROZDZIAŁ VIII. GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 pkt 1 powołanej ustawy, jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 2.1. Osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2.2. Osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 2.3. Osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 tejże ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy uokik, 2.4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy uokik (tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w ustawie, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Pod pojęciem przejęcia kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 uokik, rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 3.1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 4. W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z tych Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Grupa kapitałowa. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 7 do SIWZ – składa się zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 4.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ IX: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 1. Formularz ofertowy (ofertę) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sporządzony w formie kosztorysu uproszczonego z zestawieniem materiałów, zgodny z zakresem robót budowlanych określonym w Przedmiarze robót (załącznik nr 3 do SIWZ) i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ). 4. Zobowiązanie innych podmiotów. W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – składa wraz z ofertą oświadczenie (zobowiązanie), którego treść została określona w załączniku nr 8 do SIWZ, w formie pisemnej (w oryginale) podpisane odpowiednio przez osobę uprawnioną do reprezentacji innego podmiotu. 4.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 5 do SIWZ i załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w wyżej w punkcie 2. 5. Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z pomocą podwykonawców – oświadczenie o udziale podwykonawców, wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, składa wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale). 5.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w punkcie 2, tzn. w oświadczeniu, że nie podlega wykluczeniu (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ). 6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp: 6.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 6.2. są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą w formie pisemnej (w oryginale) pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 5.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 6.3.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 6.3.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 6.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 7. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy dołączyć do oferty dodatkowo, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (w oryginale) bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Uwaga! Oświadczenia (dokumenty), o których mowa wyżej w punktach 3-6, wg wyboru Wykonawcy, mogą zostać złożone w formie elektronicznej, tzn. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, przesyła Zamawiającemu te oświadczenia zaszyfrowane (patrz odpowiednie postanowienia punkt 4 w Rozdział I SIWZ) na adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 8.1. W takim przypadku środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna adres e-mail: adam.balicki@wr.policja.gov.pl 8.2. UWAGA! Złożenie oświadczeń wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach