Przetargi.pl
Roboty budowlane. Przebudowa drogi we wsi Zielone Drugie na odcinku o dł. 1829m (km 0+900 - 2+729) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m. Nazwa projektu nr LT-PL/100: Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5662136 , fax. 087 5662136
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  ul. Kościuszki 71 71
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5662136, fax. 087 5662136
  REGON: 79067097000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane. Przebudowa drogi we wsi Zielone Drugie na odcinku o dł. 1829m (km 0+900 - 2+729) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m. Nazwa projektu nr LT-PL/100: Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa drogi we wsi Zielone Drugie na odcinku o dł. 1829m (km 0+900 - 2+729) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m. Nawierzchnia bitumiczna asfaltowa, warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1 gr 6cm (układana dwuwarstwowo 3+3cm), warstwa podbudowy - wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką z kruszywa naturalnego o zawartości kruszywa łamanego 30% (grubość warstwy 7,0cm), profilowanie, zagęszczenie, pobocza - uzupełnienie kruszywem naturalnym do szerokości korony drogi (warstwa do 14cm), profilowanie, zagęszczenie. (Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg) 2. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie oferowanej cenie: 2.1 zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie obiektu oraz wykonanie bieżącej inwentaryzacji powykonawczej, 2.2 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 2.3 zapewnienie dozoru, za także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 2.4 prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp. i ppoż., 2.5 utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 2.6 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 2.7 naprawy uszkodzonych urządzeń, 2.8 wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji z materiału trwałego o minimalnej powierzchni 1500 mm x 2000 mm na terenie budowy na okres realizacji projektu dotyczącego finansowania inwestycji oraz tablicy pamiątkowej z materiału trwałego o minimalnej powierzchni 300mm x 500 mm po zakończonej inwestycji i treści wskazanej przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem składania ofert tj. do 30 maja 2014 roku do godziny 10:00, w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej z form określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. O/Suwałki 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764. Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach