Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w Tajęcinie

Gmina Trzebownisko ogłasza przetarg

 • Adres: 36-001 Trzebownisko, Trzebownisko
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 713 700 , fax. 177 713 719
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebownisko
  Trzebownisko 976
  36-001 Trzebownisko, woj. podkarpackie
  tel. 177 713 700, fax. 177 713 719
  REGON: 69058215700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzebownisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w Tajęcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w Tajęcinie Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Tajęcinie w zakresie budowy ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, placu zabaw, strefy rekreacji z obiektami małej architektury, oświetleniem terenu i monitoringiem wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.: 136/5, 144/3, 144/11, 144/15. 1. Zakres robót, obejmuje; 1) Przygotowanie zgłoszenia do nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych 2) Prace geodezyjne- wytyczenie ścieżek, chodników itp. 3) Budowa ścieżek rowerowych z masy asfaltowej 4) Budowę chodnika dla pieszych z kostki betonowej o grubości 8cm 5) Budowę labiryntu – nawierzchni z kostki betonowej 6) Wykonanie obrzeży trawnikowych o wym. 30X8cm przy chodnikach, ścieżce rowerowej i nawierzchni bezpiecznej 7) wykonanie krawężników drogowych o wym. 15x30 na ławie betonowej typu ciężkiego na długości 90m 8) Obsadzenie labiryntu sadzonkami liguster (wys. sadzonki min 60cm po posadzeniu)- 500 sztuk sadzonek 9) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – kolorowej- 3 kolory 10) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych • Zestaw sprawnościowy • Huśtawka wahadłowa 2 osobowa • Zabawka sprężynowa • Zestaw do kręgli (+skrzynia +tablica wyników) 11) Dostawa i montaż koszy na śmieci 3 szt.i ławek parkowych- 5 sztuk, 12) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z regulaminem korzystania z urządzeń 13) Demontaż części istniejącego ogrodzenia i montaż bramy i furtki- wypełnienie panel o grubości 5mm- brama i furtka stalowa ocynkowana malowana proszkowo, fundamenty pod słupy o głębokości min. 1,2m 14) Dostawa i montaż bariery energochłonnej – 2 sztuki po 6m 15) Wykonanie oświetlenia terenu 16) Wykonanie monitoringu( kamery, rejestrator – obraz z kamer ma być przesyłany do budynku Domu ludowego w Tajęcinie na działce 592/2 17) Wykonanie tablic informacyjnych o zakazie używania otwartego ognia- tablica wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wysokość tablicy min 1m – min 3 sztuki- zgodnie z warunkami eksploatatora sąsiadującego odwiertu 18) Niwelacja terenu, zasianie trawy 19) Roboty towarzyszące w tym też uprzątnięcie terenu objętego robotami, 20) Inwentaryzacja powykonawcza, dokumentacja powykonawcza- aktualizacji map 21) Przygotowanie zawiadomienia, wraz z załącznikami, do nadzoru budowlanego o zakończeniu robót. W zakres zamówienia nie obejmuje budowy boisk wraz z wykonaniem drenażu i zbiornika, oraz budowy chodnika wzdłuż boiska- etap II –zgodnie z załącznikiem graficznym - etapowanie - w zakres zamówienia wchodzą wszystkie niezbędne prace umożliwiające uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych/pozwolenie na użytkowanie oraz użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - do wykonawcy będzie wykonanie wszystkich niezbędnych prób, protokołów, badań oraz innych wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających uzyskać pozwolenie na użytkowanie (koszty pokryje wykonawca). 2. Szczegółowy opis określony został w załącznikach do SIWZ ( dokumentacja, specyfikacja) oraz powyższym opisie 3. Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itp.), mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które maja te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji. Konkretne nazwy lub pochodzenia ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach. 4. Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowie i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z polskimi aktualnymi Normami. 5. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie finansowym jaki i rzeczowym leżą po stronie Wykonawcy. 6. Montaż i lokalizację urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, zachowując wymagane strefy bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami oraz wytyczne producenta dotyczące montażu. Dla każdego z urządzeń należy w widocznym miejscu umieścić instrukcję bezpiecznego użytkowania. 7. W ramach realizacji Zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1. urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy 2. załatwienie formalności i podłączenia mediów dla potrzeb budowy 3. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 4. przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji robót 5. przestrzeganie zasad mających na celu ochronę środowiska i gospodarki odpadami 6. zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ponadto zakres zamówienia obejmuje inne niezbędne do zrealizowania zamówienia roboty towarzyszące podstawowemu zakresowi robót nie ujęte w przedmiarach i SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie przyszłego placu budowy Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do oferty, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: „Wpływy z tytułu wadium” Bank Spółdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Trzebownisko w kancelarii pok. 7, a kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy w stosunku do określonego w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie Art.89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik 6 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach