Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-950 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 52 54 100, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 52 54 100, , fax. -
  REGON: 00102291400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIS.01.03.01-00.0090/17 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez firmę „PERLEX” Paweł Zarzycki z siedzibą w: Osiedle Oświecenia nr 13 lok. 33, 31-635 Kraków - zwanego dalej „PFU”. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 1) programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - Załącznik nr 1 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy, 2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1”. - Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy, 3) audycie energetycznym - Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 5 do umowy, 4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - Załącznik nr 4 do SIWZ / Załącznik nr 6 do umowy. 5) przedmiarze robót budowlanych - Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar stanowi jedynie materiał poglądowy i nie stanowi dokładnego opisu przedmiotu zamówienia), 6) projekcie umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ, 7) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach, a w szczególności: 1) przygotować niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami PFU wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, 2) wykonać na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty budowlane wskazane w ust. 7 pkt 2, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w Audycie ex-ante stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy, 3) sporządzić dokumentację powykonawczą, 4) pełnić nadzór autorski przy realizacji robót wykonanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 5. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie obejmuje wykonanie: 1) dokumentacji projektowej w skład, której wchodzić będzie: a) dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i C.O., instalacje elektryczne) – 2 egz. w formie papierowej; b) przedmiar robót budowlanych – 1 egz. w formie papierowej; c) kosztorys inwestorski – 2 egz. w formie papierowej; d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej; e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 2 egz. w formie papierowej; f) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, sporządzony w kwotach brutto z podziałem na miesiące; g) dokumentacja powykonawcza; h) całość dokumentacji powinna być dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na płycie CD. 2) robót budowlanych w zakresie: a) docieplenie ścian zewnętrznych; b) docieplenie stropodachów; c) wymiana stolarki okiennej; d) wymiana stolarki drzwiowej; e) modernizacja systemu grzewczego w zakresie kompleksowej wymiany instalacji c.o.; f) wymiany oświetlenia na LED. 3) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na realizację robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wadium wnosi pełnomocnik lub jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona skutecznie wniesionym wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 5. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 110). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu: 1) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy Olsztyn, numer rachunku: 25 1010 1397 0033 0413 9120 0000 W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium - Głęboka modernizacja budynku US Olsztyn - projekt UE; 2801-ILZ.260.14.2020”. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, 2) wskazane jest, aby kopia potwierdzenia wniesienia wadium potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty, 3) Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu: 1) powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty na pierwsze żądanie kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 2) oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria - pok. 19 parter, w tym przypadku należy je spakować i opisać, tak jak ofertę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dziale XII SIWZ, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 11; 2) niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego Zamawiający żądał; 3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy. Do formularza ofertowo-cenowego należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Dziale VI ust. 1 pkt 2, do formularza ofertowo-cenowego Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ - w formie oryginału. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). 2) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) oświadczenie o złożeniu niezależnej oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ - w formie oryginału, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółek cywilnych), oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych, w art. 22a ustawy Pzp (wykorzystuje potencjał podmiotu trzeciego), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczące tych podmiotów, a także przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W zobowiązaniu Zamawiający zaleca określić: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących oświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach