Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 - etap II"

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 - etap II"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 – etap II”. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. roboty budowlane w ramach zadnia pn.: „Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 – etap II”. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynków mieszkalnych nr 15, 16, 17, w zakresie średnic fi 400-200 i długości ok 250 m, tj. odcinki : • 29D-63D-62D-61D-60D-59D-58D-57D-56D-54D-53D-51D-49D-48D-47D-46D-45D-44D-43D-42D-41D-40D o długości ok 210 m, średnica fi 400, 315, • 40D–39D-38D-37D-36D-35D-PKŚ2 o długości ok 40 m, średnica fi 315, 200, 2. wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki rewizyjne, betonowe o średnicy fi 1200 mm, oraz wpust ściekowy betonowy fi 500 mm, 3. wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej, 4. kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie „projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa (w tym projekt budowlany i projekty wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), 2) Przedmiar robót (jako materiał pomocniczy), 3) wzór umowy wraz z załącznikami - stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji /(dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA,stanowiący załącznik do SIWZ, 2. Oświadczenia niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena: okres rękojmi zawarte w druku OFERTA. 3. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach