Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie Część 2. Remont pracowni gastronomicznej w budynku internatu

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Korolówka-Osada, 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48825717220 , fax. +48825717556
 • Data zamieszczenia: 2022-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W KOROLÓWCE-OSADZIE
  3
  22-200 Korolówka-Osada, woj. lubelskie
  tel. +48825717220, fax. +48825717556
  REGON: 000638197
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remontach w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie Część 2. Remont pracowni gastronomicznej w budynku internatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia stanowią:1) projekt wykonawczy -branża elektryczna - Załącznik nr 1 do SWZ.2) plan instalacji oświetleniowych -branża elektryczna - Załącznik nr 1a do SWZ.3) plan instalacji gniazd i zasileń siłowych -branża elektryczna - Załącznik nr 1b do SWZ.4) plan instalacji wyrównawczych -branża elektryczna - Załącznik nr 1c do SWZ.5) schemat zasilania i rozdzielnicy RPG -branża elektryczna - Załącznik nr 1d do SWZ.6) widok rozdzielnicy RPG -branża elektryczna - Załącznik nr 1e do SWZ.7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -branża elektryczna - Załącznik nr 1f do SWZ.8) przedmiar robót -branża elektryczna - Załącznik nr 1g do SWZ.9) projekt sanitarny- Załącznik nr 2 do SWZ.10) przedmiar robót -branża sanitarna - Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej w wysokości nie mniejszej niż 150 000 PLN.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) Wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń gastronomicznych z wykonaniem profesjonalnej wentylacji na kwotę o wartości co najmniej 80 000,00 PLN.2) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach