Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie dachu na budynku „B” i „C” Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie dachu na budynku „B” i „C” Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu na budynku „B” i „C” Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim. 2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1 do SIWZ; a) Przedmiar robót i ogólna charakterystyka obiektu – załącznik nr 1 do OPZ; b) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbiór robót – załącznik nr 2 do OPZ; c) Rysunek - układ budynków - załącznik nr 3 do OPZ. 2) Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lodzkie.kas.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44112410-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną