Przetargi.pl
Dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Część nr 1 – Standardowe materiały reklamowe. Część nr 2 – Dziewiarskie materiały reklamowe. Część nr 3 – Dedykowane materiały reklamowe.

Politechnika Łódzka Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-539 Łódź, Żwirki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 638 38 00, , fax. 42 631 32 49
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Centrum Współpracy Międzynarodowej
  Żwirki 36
  90-539 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 38 00, , fax. 42 631 32 49
  REGON: 15830000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Część nr 1 – Standardowe materiały reklamowe. Część nr 2 – Dziewiarskie materiały reklamowe. Część nr 3 – Dedykowane materiały reklamowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem na potrzeby Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Zamówienie podzielone jest na 3 części: Część nr 1 – Standardowe materiały reklamowe. Część nr 2 – Dziewiarskie materiały reklamowe. Część nr 3 – Dedykowane materiały reklamowe. 2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów reklamowych z nadrukiem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustalił wadium: dla Części nr 1 w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN). dla Części nr 2 w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN). dla Części nr 3 w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.14.1804 oraz z Dz.U.15.978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokument wadium w oryginale (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej) 2. pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych) 3. pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 4. zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) 5. oświadczenie i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) 6. oświadczenie wykonawcy – zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 7. W celu oceny oferty w kryterium „ocena jakości” Wykonawca zgodnie z pkt. 12.2.2. SIWZ składa wraz z ofertą następujące próbki: a) dla Części nr 1 zamówienia: 1) głośnik bezprzewodowy A – pozycja 12 Opisu przedmiotu zamówienia 2) kubek z włókna bambusowego z opaską silikonową – pozycja 17 Opisu przedmiotu zamówienia 3) notes planer A5 – pozycja 23 Opisu przedmiotu zamówienia 4) pendrive płaski 32 gb – pozycja 34 Opisu przedmiotu zamówienia 5) torbo-worek – pozycja 42 Opisu przedmiotu zamówienia b) dla Części nr 2 zamówienia: 1) szalik – pozycja 54 Opisu przedmiotu zamówienia 2) t-shirt – pozycja 56 Opisu przedmiotu zamówienia 3) bluza kangurka– pozycja 58 Opisu przedmiotu zamówienia 4) bluza typu bomberka – pozycja 59 Opisu przedmiotu zamówienia 5) czapka – pozycja 60 Opisu przedmiotu zamówienia c) dla Części nr 3 Zamówienia: Trzy artykuły z pozycji 63 Opisu przedmiotu zamówienia tj. 1) pudełko na podkładki – pozycja 63, punkt A Opisu przedmiotu zamówienia 2) teczka – pozycja 63, punkt E Opisu przedmiotu zamówienia 3) torba – pozycja 63, punkt F Opisu przedmiotu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach